Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

 

1. Tổ chức bộ máy của Công ty:

 

2. Biên chế của Công ty:

Tổng số cán bộ công nhân viên trong Công ty hiện nay là 98 người. Trong đó có 43 nữ, được bố trí, sắp xếp tại 04 phòng ban chức năng và 11 cụm thủy nông, cụ thể như sau:

- Kiểm soát viên không chuyên trách: 01 người (kiêm cán bộ phòng Quản lý nước -Quản lý công trình)

- Chủ tịch Công ty: 01 người

- Ban giám đốc: 03 người (01 giám đốc, 02 phó giám đốc)

- Phòng Tổ chức-Hành chính: 06 người (01 trưởng phòng, 01 phó phòng, 04 nhân viên)

- Phòng Kế hoạch-Tài Chính: 05 người (01 trưởng phòng, 01 phó phòng, 03 nhân viên)

- Phòng Quản lý nước-Quản lý công trình: 05 người (01 trưởng phòng, 01 phó phòng, 03 nhân viên)

- Phòng Kỹ thuật-Tư vấn: 04 người (01 trưởng phòng, 01 phó phòng và  02 nhân viên)

- Khối Trạm bơm: 04 Cụm thủy nông có 25 người (04 cụm trưởng, 01 cụm phó và 20 công nhân)

- Khối Hồ đập: 07 Cụm thủy nông có 49 người (07 cụm trưởng, 06 cụm phó và 36 công nhân)

3. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công nhân viên – người lao động trong Công ty hiện nay:

- Thạc sĩ các ngành: 04 người (01 Thạc sĩ quản ký kinh tế, 03 Thạc sĩ thủy lợi)

-  Đại học các ngành: 43 người (Kỹ sư thủy lợi: 20 người, Cử nhân kinh tế: 11 người, Kỹ sư cơ điện: 9 người, Kỹ sư xây dựng: 01 người, Kỹ sư trắc địa 01 người, Cử nhân Luật 01 người)

- Cao đẳng các ngành: 05 người (Cao đẳng CNKT Tài nguyên nước: 01 người, Cao đẳng cơ điện: 01 người, Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật môi trường: 01 người; Cao đẳng Thủy lợi: 02 người).

- Trung cấp các ngành: 5 người (Trung cấp thủy lợi: 01 người, Trung cấp cơ điện: 04 người)

- Công nhân kỹ thuật: 41 người (Công nhân nông giang: 32 người, Công nhân cơ điện: 8 người, Lái xe: 01 người).