Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
  Liên kết website
Phương án bảo vệ công trình đập, hồ chứa nước Đá Trắng
Ngày 28/12/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 3870/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bảo vệ công trình đập, hồ chứa nước Đá ...
Quy trình vận hành hồ chứa nước Đồng Đò
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính năm 2017
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2017
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2017
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất
báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, thị xã Đông Triều và Công ty thả cá giống tại hồ Khe Chè, hồ Trại Lốc 1
Báo cáo đánh giá tình hình giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo đánh giá tình hình giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo đánh giá tình hình giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017 của công ty ( Theo Thông tư số 200/2015/TTBTC ngày 15/12/2015 của Bộ tài chính)
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 bao gồm: 1. Bảng cân đối kế toán 2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh ...
Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều tổ chức lao động dọn, vớt bèo tây tại hệ thống kênh tiêu của trạm bơm tiêu Hồng Phong
Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả sản xuất năm 2016
Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả sản xuất năm 2016
Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu ...
báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty (Đã kiểm toán)
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả sản xuất 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả sản xuất năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2015 áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
Bảng cân đối kế toán: Mẫu số B01-DN Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02-DN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DN Bản thuyết minh ...
Viện KSND thị xã Đông Triều: Làm tốt chức năng thực hành quyền công tố
Viện KSND thị xã Đông Triều: Làm tốt chức năng thực hành quyền công tố
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với người cán bộ kiểm sát là “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và phát huy truyền thống 55 ...