Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

CỤM THỦY NÔNG XUÂN KIM SƠN

Nhà quản lý cụm Thủy nông Xuân Kim Sơn

 

Trạm bơm tưới Xuân Sơn

Trạm bơm tiêu Kim Sơn

1. Tên gọi: Cụm Thủy nông Xuân Kim Sơn.

2. Địa điểm: Phường Xuân Sơn và phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:  

3.1. Chức năng:

Trực tiếp quản lý, vận hành, khai thác hệ thống công trình của trạm bơm tưới Xuân Sơn, trạm bơm tiêu Kim Sơn để phục vụ nước tưới cho 209,5 ha diện tích gieo trồng của 2 phường: Xuân Sơn, Kim Sơn. Tiêu thoát nước cho 499,5 ha lưu vực của phường Kim Sơn.

3.2. Nhiệm vụ:

Quản lý bảo vệ toàn bộ hệ thống công trình thủy lợi và tài sản được giao theo “Định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều” được phê duyệt tại Quyết định số 730/2016/QĐ-UBND, ngày 16/3/2016; Quyết định số 1802/2016/QĐ-UBND, ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh và các tiêu chuẩn TCVN 8417:2010 (Công trình thủy lợi – Quy trình quản lý vận hành, duy tu và bảo dưỡng trạm bơm điện); TCVN 9164:2012 (Công trình thủy lợi – Hệ thống kênh tưới tiêu – Yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh), với một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Thường xuyên kiểm tra công trình trong khu vực quản lý, không để công trình bị lấn chiếm, mất mát, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng đập phá công trình, thường xuyên kiểm tra bờ vùng, bờ thửa trên địa bàn quản lý không để vỡ lở làm thất thoát nước. Phát hiện những hư hỏng, sự cố khắc phục và báo cáo Công ty xây dựng phương án xử lý kịp thời. Tổ chức duy tu, bảo dưỡng, nạo vét thường xuyên cụm công trình đầu mối, hệ thống kênh tưới, kênh tiêu và các công trình trên kênh.

- Tổ chức họp giao ban hàng tháng với các đơn vị dùng nước làm căn cứ lập kế hoạch tưới cụ thể từng đợt và thực hiện cung cấp nước tưới đảm bảo cho toàn bộ diện tích phục vụ theo hợp đồng đã ký giữa Công ty với các đơn vị dùng nước. Điều hành việc cung cấp nước tưới và tiêu thoát nước theo sự chỉ đạo của Công ty, đảm bảo kịp thời vụ, không để thất thoát, gây lãng phí, không để úng ngập, hạn hán làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh kinh tế.

- Nắm chắc diện tích, khu tưới, khu tiêu theo sổ bộ của các hộ dùng nước và bản đồ khu tưới, khu tiêu đã được lập, phê duyệt.

- Kiểm tra, đôn đốc công tác tưới, công tác tiêu và ký kết các biên bản nghiệm thu từng đợt với các đơn vị dùng nước làm cơ sở cho việc nghiệm thu kết thúc vụ.

- Bảo vệ, giữ gìn và sử dụng đúng mục đích các trang thiết bị, dụng cụ sản xuất, dụng cụ sinh hoạt ... được Công ty trang bị.

- Bảo vệ , giữ gìn nhà quản lý của Cụm Thủy nông luôn xanh, sạch, đẹp,  đảm bảo tốt môi trường làm việc của cán bộ, công nhân viên – người lao động.

- Khi có lệnh trực bão, phải đảm bảo quân số đầy đủ 100% thường trực  24/24h để phục vụ công tác phòng chống lụt bão cho  đến khi hết công lệnh.

- Chấp hành nghiêm túc Nội quy lao động và các Quy định của Công ty.

- Đảm bảo đầy đủ ngày công, giờ công lao động; khối lượng công việc được giao cho các cá nhân.

- Phân công và thực hiện trực bảo vệ công trình 24/24h.

- Thực hiện ăn cơm giữa ca tại Cụm, trừ nữ công nhân lao động đang trong thời kỳ cho con bú hoặc trường hợp đặc biệt.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Công ty và các đoàn thể phát động.

3.3. Quyền hạn:

- Được quyền phối hợp tác nghiệp với các phòng chuyên môn, các Cụm Thủy nông khác theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Được quyền đề xuất tham mưu xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo từng giai đoạn.

- Được tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng với Ban Giám đốc Công ty về các nội dung có liên quan; tham gia các hội nghị thanh lý và ký kết hợp đồng tưới, tiêu.

- Được Giám đốc Công ty ủy quyền quan hệ với các đơn vị dùng nước trong phạm vi công việc được giao;

- Được quyền thực hiện, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng tưới, tiêu của các đơn vị dùng nước để báo cáo Ban Giám đốc Công ty cùng các phòng ban chức năng theo định kỳ.

4. Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

4.1. Trạm bơm tưới Xuân Sơn:

- Công trình được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 1978.

- Trạm có 03 tổ bơm, trong đó:

+  03 động cơ công suất 33 kw/h;

+  03 máy bơm công suất 1.200 m3/h.

- Chiều dài kênh tưới: 3.360,0 m;

- Chiều dài kênh hút:  70,0 m

4.2. Trạm bơm tiêu Kim Sơn:

          Công trình được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2001.

- Trạm có 04 tổ bơm, trong đó:

+ 04 động cơ công suất 75 kw/h;

+ 04 máy bơm công suất 4.000 m3/h.

- Chiều dài kênh tiêu: 3.340,0 m

 

 

 

1. TÊN CÔNG TRÌNH: Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn

2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: phường Xuân Sơn – thị xã Đông Triều.

3. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TRÌNH:

     Trạm bơm Xuân Sơn cấp nước tưới cho 209,5 ha đất canh tác của phường Xuân Sơn, Kim Sơn. Trạm bơm tiêu Kim Sơn tiêu cho 499,5 ha phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều.

4. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:
Trạm bơm tưới, tiêu: gồm Trạm biến thế, Nhà máy: Động cơ, Máy bơm … và nhà quản lý công trình.
5. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỦ YẾU:

5.1 Trạm bơm Xuân Sơn: Trạm bơm xây dựng từ năm 1978.

a. Động cơ Công suất 33 (kw) : 03 cái

b. Máy bơm công suất 1200 kw: 03 cái

c. Chiều dài kênh mương L = 3.430m

5.2 Trạm bơm tiêu Kim Sơn: Trạm bơm xây dựng từ năm 2001.

a. Động cơ: Công suất 75 (kw) : 04 cái

b. Máy bơm công suất 4000 kw: 04 cái

c. Chiều dài kênh mương L = 3.340m