Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

ĐỘI THI CÔNG SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH

http://congtythuyloidongtrieu.com.vn/admin/anhup/b5.jpg

 Nguyễn Thành Chung : Đội trưởng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 02033 670 400

- Email: nguyenthanhchung682@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Trực tiếp phụ trách mảng sửa chữa trong Công ty; Quản lý nguồn nước; Quản lý lao động; Theo dõi, nghiệm thu công của các cụm thủy nông: Bến Châu, Tràng Lường và Xuân Kim Sơn.

 

 

Đỗ Thanh Phương : Đội phó

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ điện

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 02033 670 400

- Email: 

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Trực tiếp tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công.     

+ Trực tiếp theo dõi quản lý nước, quản lý lao động, theo dõi, nghiệm thu công của các cụm thủy nông: Tân Việt, Khe Chè, Đồng Đò và Trại Lốc.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Đội thi công sửa chữa công trình

a) Chức năng:

            Tham mưu, giúp việc Ban Giám đốc công ty trong lĩnh vực thi công, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, các hạng mục công trình thủy lợi và các lĩnh vực khác khi được phân công.

            b) Nhiệm vụ:

            - Xây dựng kế hoạch, tiến độ và nhu cầu vật tư thiết bị, phục vụ cho công tác duy tu bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa thường xuyên toàn bộ hệ thống thiết bị, máy móc, công trình thủy lợi của Công ty.

            - Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, công trình theo tiến độ, kế hoạch, phương án, dự toán đã được phê duyệt.

- Chủ trì và phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ để xây dựng quy trình duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, công trình trong công ty.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả các máy móc thiệt bị, phương tiện kỹ thuật, dụng cụ sửa chữa được công ty đầu tư, trang bị.

- Thường xuyên kiểm tra và thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, VSCN, VSMT trong qúa trình thi công sửa chữa.

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những hư hỏng để đề xuất lập phương án xử lý.

- Phối hợp với phòng Kỹ thuật - Tư vấn lập các kế hoạch duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các hạng mục công trình Công ty được giao quản lý. Dự trù khối lượng công việc và vật tư để thực hiện công tác này gửi phòng Kỹ thuật - Tư vấn để tổng hợp và lập dự toán để thực hiện.

- Tham gia hội đồng nghiệm thu các công trình đã được sửa chữa khi hoàn thành.

- Bảo quản lưu giữ một cách có hệ thống các tài liệu được giao quản lý nhật ký tài liệu kiểm tra các công trình. 

- Có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, đề xuất kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Công ty giao.

c) Công tác nghiệm thu thanh quyết toán:

- Lập hồ sơ hoàn công, thanh, quyết toán các hạng mục công trình đã duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa.

3. Quyền hạn của Đội thi công sửa chữa công trình

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Có quyền đề xuất, kiến nghị, thay đổi các giải pháp thi công, duy tu, bảo dưỡng sửa chữa, dừng việc thi công, duy tu, bảo dưỡng sửa chữa nếu không đảm bảo các biện pháp an toàn hoặc thi công trong điều kiện mất an toàn vệ sinh lao động.

- Có quyền đề nghị các phòng chuyên môn nghiệp vụ cung cấp hồ sơ tài liệu có liên quan và đề xuất điều động cán bộ, người lao động trong công ty để triển khai công việc duy tu, bảo dưỡng, thi công, sửa chữa trong công ty.

- Được tham gia các cuộc họp của  công ty về các nội dung có liên quan.

Đội trưởng đội thi công sửa chữa công trình: Nguyễn Thành Chung

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 02033 670 400

- Email: nguyenthanhchung682@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

 + Phụ trách chung nhiệm vụ của Đội thi công sửa cữa công trình.

+  Có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác thi công, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, các công trình thủy lợi và các lĩnh vực khác khi được phân công.

+ Chịu trách nhiệm trước Phó Giám đốc về nhiệm vụ được phân công.

+ Có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Đội phó đội thi công sửa chữa công trình - Đỗ Thanh Phương

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ điện

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 02033 670 400

- Email: 

- Chức năng, nhiệm vụ: Đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các cụm thuỷ nông và trực tiếp tham gia vào thi công, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, các công trình thủy lợi; nghiên cứu, cải tiến, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất.

+ Trực tiếp tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công.