Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU QUẢNG NINH

   1. Chức năng:

   Công ty được UBND tỉnh Quảng Ninh giao quản lý, khai thác 18 hồ đập vừa và nhỏ, với tổng dung tích trữ nước khoảng 39 triệu m3; 05 trạm bơm tiêu, có 45 tổ máy với tổng lưu lượng bơm tưới là 18.000 m3/h; 05 trạm bơm tiêu, có 42 tổ máy với tổng lưu lượng bơm tiêu là 159.000 m3/h; 01 cống tiêu dưới đê; quản lý gần 150 km kênh tưới, tiêu các loại và các công trình trên kênh; hàng năm tưới cho gần 6.041 ha diện tích gieo trồng, tiêu cho 4.048 ha diện tích lưu vực; phục vụ tưới, tiêu cho 19 xã, phường và một số doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều.

   2. Nhiệm vụ:

   - Bảo toàn và phát triển nguồn vốn được Chủ sở hữu giao.

   - Hoàn thành nhiệm vụ tưới, tiêu nước cho 100% diện tích theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm được UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Quảng Ninh đặt hàng.

   - Đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình thủy lợi do Công ty quản lý, khai thác, đặc biệt trong mùa mưa bão phải đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống ở hạ du của các hồ chứa nước trên địa bàn thị xã Đông Triều.  

   - Phối hợp chặt chẽ với các Sở ngành liên quan, đặc biệt là thị xã Đông Triều và các xã, phường để quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi đạt hiệu quả cao nhất.

   - Giữ vững mối quan hệ với các bạn hàng như các HTX dịch vụ sản xuất nông nghiệp, các doanh nghiệp, các hộ dùng nước trên địa bàn thị xã Đông Triều….

   - Nâng cao thu nhập, đảm bảo ổn định đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, công nhân viên – người lao động của Công ty, tạo sự hăng say lao động, yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty để Công ty phát triển bền vững.

   - Luôn hoàn thành các chỉ tiêu về thuế, phí lệ phí cho nhà nước theo quy định, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động.

   - Công tác quản lý Tài chính – Kế toán của Công ty được đảm bảo, các khoản thu – chi được công khai minh bạch và được hạnh toán đầy đủ theo đúng quy định.

   - Cung cấp nước thô cho Công ty nước sạch Quảng Ninh để tăng doanh thu cho Công ty, đồng thời giảm ngân sách nhà nước cấp. Ngoài ra, còn tận dụng lợi thế sẵn có của Công ty để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ngoài công ích như: Tư vấn giám sát, thiết kế, nuôi trồng thủy sản, liên doanh du lịch…..

   - Quan tâm, tạo điều kiện cho Chi bộ và các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh hoạt động có hiệu quả. Bồi dưỡng, rèn luyện những quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng, phấn đấu đưa Chi bộ Công ty trở thành Đảng bộ.