Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
  Liên kết website
Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính năm 2022
Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính năm 2022
Báo cáo tài chính năm 2022
Báo cáo tài chính năm 2022
Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022
Công bố báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Báo cáo tài chính năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm( giai đoạn 2021-2025) của công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều
Báo cáo giám sát 6 tháng đầu năm năm 2020
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
Báo cáo giám sát năm 2019
Báo cáo tài chính năm 2019
Báo cáo giám sát 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019
Báo cáo giám sát năm 2018
Báo cáo tài chính năm 2018
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018