Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
  Liên kết website
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2023
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2023
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2023
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2023
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
Mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty
Mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty
Báo cáo tài chính năm 2023
Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính năm 2023 của công ty
Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính năm 2023 của công ty
Báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022; Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của Công ty
Quyết định phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch, tiền cơm ca, tiền bảo hiểm, kinh phí công đoàn và tiền trực bão, mưa lũ năm 2024
Bảng tổng hợp quyết toán quỹ tiền lương, thù lao người quản lý công ty, kiểm soát viên năm 2022 và kế hoạch năm 2023
Quy chế chi trả tiền lương, thù lao và các khoản phụ cấp đối với người quản lý, kiểm soát viên và người lao động trong công ty năm 2024
Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Đông Triều Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnị
Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Đông Triều thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của công ty
Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của công ty
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao công ty năm 2023
Phụ lục sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-CT ngày 10/5/2023 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh
Quy chế chi tiêu Nội bộ của Công ty
Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi
Quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định năm 2023
Quy chế chi trả lương, thù lao và các khoản phụ cấp năm 2023
Hệ thống thang bảng lương công ty năm 2023
Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2022
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2022
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính năm 2022
Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính năm 2022
Báo cáo tài chính năm 2022
Báo cáo tài chính năm 2022
Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022
Công bố báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Báo cáo tài chính năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022