Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

BAN LÃNH ĐẠO

 

Chủ tịch công ty: Đặng Văn Tuyên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế, Kỹ sư Thủy lợi.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Điện thoại: 033 3870 863

- Email: dangvantuyentldt@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Phụ trách chung mọi hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh (Chủ sở hữu) giao trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh đã được phê duyệt tại Quyết định số 2442/QĐ-UBND, ngày 03/8/2016.

 + Trực tiếp phụ trách hoạt động tài chính, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng.

 

 

 

Giám đốc: Vũ Minh Thành

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý xây dựng, Kỹ sư Thủy lợi

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 033 3870 863

- Email: minhthanhthuyloidongtrieu74@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Điều hành mọi hoạt động của Công ty theo thẩm quyền, theo Nghị quyết phân công thực hiện nhiệm vụ và ký các văn bản trong Ban lãnh đạo công ty; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch công ty  và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc được uỷ quyền.

+ Thực hiện các quyền và nhiệm vụ cụ thể quy định tại khoản 2, Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

+ Có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch công ty về những công việc được Chủ tịch giao.

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Hải Hà

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ - Kỹ sư Thủy lợi

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 033 3870 863

- Email: haihapkttl@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Giúp Giám đốc điều hành Công ty theo phân công và uỷ quyền của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước Pháp luật về nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền.

+ Trực tiếp phụ trách phòng Kĩ thuật - tư vấn và triển khai các chức năng, nhiệm vụ của phòng.

+ Có trách nhiệm báo cáo Giám đốc về những công việc được Giám đốc phân công.