Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

BAN GIÁM ĐỐC 

 

Chủ tịch kiêm Giám đốc: Đặng Văn Tuyên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế, Kỹ sư thủy lợi.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Điện thoại: 033 3870 863

- Email: dangvantuyentldt@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

       + Phụ trách chung mọi hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh (Chủ sở hữu) giao trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh đã được phê duyệt tại Quyết định số 2442/QĐ-UBND, ngày 03/8/2016.

        + Trực tiếp phụ trách hoạt động tài chính, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng.

 

 

 

Phó giám đốc Kỹ thuật: Vũ Minh Thành

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 033 3870 863

- Email: minhthanhthuyloidongtrieu74@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

   + Giúp Giám đốc giúp Giám đốc điều hành Công ty theo phân công và uỷ quyền của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền.

   + Trực tiếp phụ trách phòng Kỹ thuật và triển khai các chức năng, nhiệm vụ của phòng.

   + Có trách nhiệm báo cáo Giám đốc về những công việc được Giám đốc phân công.

 

 

Phó giám đốc Kế hoạch: Vũ Văn Tòng

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 033 3870 863

- Email: vuvantongthuyloi@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

    + Giúp Giám đốc điều hành Công ty theo phân công và uỷ quyền của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền.

   +Trực tiếp phụ trách phòng Kế hoạch và triển khai các chức năng, nhiệm vụ của phòng .

   + Có trách nhiệm báo cáo Giám đốc về những công việc được Giám đốc phân công.