Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

PHÒNG KẾ HOẠCH - QUẢN LÝ

 

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Phúc

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ thủy công, Kỹ sư thủy lợi

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 033 3670 402

- Email: nguyenphuc75@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Phụ trách chung nhiệm vụ của phòng.

+ Có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế hoạch của Công ty.

+ Chịu trách nhiệm trước Phó Giám đốc Kế hoạch về nhiệm vụ được phân công.

+ Có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

http://congtythuyloidongtrieu.com.vn/admin/anhup/DSC_0210.jpg

Lê Văn Dũng – Phó trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế, Kĩ sư Thuỷ lợi

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 02033 670 400

- Email: ledungthuyloidt@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Theo dõi mảng diện tích tưới tiêu; Hợp đồng kinh tế; Xác định cơ cấu mùa vụ; Bản đồ khu tưới trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

+ Trực tiếp tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công.

 

http://congtythuyloidongtrieu.com.vn/admin/anhup/b4.jpg

Nguyễn Thị Hồng Thao – Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 02033 670 400

- Email: thaoXNXD@gmail.com.vn

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Trực tiếp tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công.      

+ Theo dõi mức nước các hồ chứa, trạm bơm; Báo cáo mực nước với Chi cục Thủy lợi Quảng Ninh; Tổng hợp công, khối lượng công việc của các Cụm thủy nông hàng tháng.

Nguyễn Văn Trung : nhân viên

– Kỹ sư thuỷ lợi.

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

Chức năng nhiệm vụ:

+ Theo dõi sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị của Công ty; nghiệm thu công tác nghiệp tại các  cụm thủy nông.

 + Trực tiếp tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG PHÒNG KẾ HOẠCH - QUẢN LÝ

1. Chức năng:

Phòng Kế hoạch có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám đốc lập và triển khai hoạt động trong các các lĩnh vực:

 - Thu thập thông tin dự báo khí tượng thủy văn; đo đạc, quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trên lưu vực; quan trắc, dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt, úng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, số lượng, chất lượng nước; kiểm kê nguồn nước trong hệ thống công trình thủy lợi, phân tích nhu cầu sử dụng nước.

- Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch tích trữ, điều hòa, chuyển, phân phối, cấp, tưới, tiêu, thoát nước, sử dụng nước; kiểm soát chất lượng nước; thực hiện phương án ứng phó thiên tai.

- Bảo vệ môi trường, chất lượng nước trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; kiểm tra, kiểm soát việc xả chất thải, nước thải vào công trình thủy lợi.

- Lập, lưu trữ hồ sơ kỹ thuật về quản lý, phân phối nước trong hệ thống công trình thủy lợi

- Công tác liên quan đến định mức; công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

- Quản lý lao động tại các cụm thủy nông.

- Các chức năng, nhiệm vụ  khác được Ban Giám đốc giao.

2. Nhiệm vụ:

- Quản lý, tổ chức thực hiện bảo trì, đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, hiện đại hóa, xử lý khắc phục sự cố công trình, máy móc, thiết bị; cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

- Giải quyết, xử lý các sự việc liên quan đến lấn chiếm, xâm hại công trình thủy lợi, đến hành lang bảo vệ công trình thủy lợi,  việc xả thải, đổ thải vào công trình thủy lợi và các hệ thống kênh, mương do công ty quản lý.

- Đo đạc, quan trắc, giám sát, kiểm tra, kiểm định, đánh giá an toàn công trình thủy lợi.

- Tổ chức giao kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm cho các cụm thủy nông phù hợp với kế hoạch chung của công ty.

- Chủ trì, chịu trách nhiệm xây dựng phương án phòng, chống lụt bão, kịch bản ứng phó tình huống khẩn cấp hàng năm để trình Giám đốc công ty và các cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai và phương án bảo vệ công trình thủy lợi.

- Lập, lưu trữ hồ sơ kỹ thuật về quản lý công trình thủy lợi.

- Quản lý các công trình thủy lợi, các thiết bị tại công trình đầu mối, các thiết bị trên kênh; bảo vệ hành lang công trình thủy lợi tại các cụm thủy nông thuỷ lợi do công ty quản lý.

- Định kỳ đánh giá hiệu quả quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khai thác tổng hợp, mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ để phát huy năng lực công trình thủy lợi.

- Bám sát chỉ tiêu kế hoạch dài hạn, kế hoạch năm, kế hoạch quý để tham mưu với Giám đốc công ty về xây kế hoạch phát triển sản xuất cho công ty.

- Tham gia xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, mức sử dụng vật tư và tổ chức giao khoán cho các cụm thủy nông thực hiện;

- Quản lý, bảo quản vật tư thiết bị, máy móc của công ty trong kho; xuất, nhập đúng chế độ quy định, chịu trách nhiệm mọi mất mát thiếu hụt vật tư, thiết bị mà công ty đã giao bảo quản.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra việc quản lý lao động tại các cụm thủy nông, từ đó có cơ sở để trình duyệt bảng chấm công hàng tháng. Có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh những sai phạm; có biện pháp xử lý hoặc báo cáo Ban Giám đốc để xử lý khi vượt quá quyền hạn của phòng.

- Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính theo dõi, đôn đốc thực hiện các hợp đồng tưới tiêu, tiêu cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; theo dõi cơ cấu mùa vụ cây trồng để điều chỉnh, diện tích, cơ cấu cây trồng sau khi gieo trồng.

- Chủ trì hoặc phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính, với các tổ chức đoàn thể của công ty trong việc phổ biến, giáo dục Pháp luật, Điều lệ, Nội quy, Quy chế của công ty cho người lao động.

3. Quyền hạn:

- Được quyền phối hợp tác nghiệp với các phòng ban, cụm thủy nông theo chức năng nhiệm vụ được giao;

- Được quyền đề xuất tham mưu xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty theo từng giai đoạn;

- Được tham gia các cuộc họp với Ban Giám đốc công ty về các nội dung có liên quan.

- Được Giám đốc công ty ủy quyền quan hệ với các cơ quan chức năng hữu quan trong phạm vi công việc được giao.

- Được quyền kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD của các đơn vị và báo cáo Ban Giám đốc công ty theo định kỳ.

- Đề nghị với lãnh đạo công ty khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ.