Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

PHÒNG KẾ HOẠCH

. Trưởng phòng: Nguyễn Văn Phúc

            - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Thủy lợi

            - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

            - Điện thoại: 033 3670 402

            - Email: nguyenphuc75@gmail.com

            Chức năng, nhiệm vụ:

             + Phụ trách chung nhiệm vụ của phòng.

             + Có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế hoạch của Công ty.

             + Chịu trách nhiệm trước Phó Giám đốc Kế hoạch về nhiệm vụ được phân công.

             + Có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Phó phòng: Nguyễn Văn Hảo

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 02033 670 400

- Email: nguyenhaothuyloi@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

         Trực tiếp phụ trách mảng sửa chữa trong công ty; Quản lý nguồn nước; Quản lý lao động

 

 

Nguyễn Xuân Cường – Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 02033 670 400

- Email: xuancuongthuyloi@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

      + Theo dõi sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị của Công ty; nghiệm thu công tác nghiệp của các  cụm thủy nông: Bình Sơn, Đạm Thủy, Hồng Phong, Tân Việt, Xuân Kim Sơn.

      + Trực tiếp tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công.

 

 

Nguyễn Thành Chung – nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 02033 670 400

- Email: nguyenthanhchung682@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

       + Trực tiếp tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công.      

     + Trực tiếp theo dõi quản lý nước, quản lý lao động, theo dõi, nghiệm thu công của các cụm thủy nông: Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây và Hoàng Quế.

 

Nguyễn Thị Hồng Thao – nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 02033 670 400

- Email: thaoXNXD@gmail.com.vn

- Chức năng, nhiệm vụ:

       + Trực tiếp tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công.      

     + Trực tiếp theo dõi quản lý nước, quản lý lao động, theo dõi, nghiệm thu công của các cụm thủy nông: Xuân Kim Sơn và Tân Việt.

 

Lê Văn Dũng - Nhân viên

            - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế Nông nghiệp

            - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

            - Điện thoại: 02033 670 400

            - Email: 

            - Chức năng, nhiệm vụ:

            + Tổng hợp diện tích tưới tiêu, cơ cấu cây trồng theo mùa vụ. Quản lý nước, quản lý lao động, theo dõi, nghiệm thu công của các cụm thủy nông: Tràng Lương, Khe Chè, Bến Châu, Đồng Đò và Trại Lốc.

             + Trực tiếp tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công.

 

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG KẾ HOẠCH

1. Chức năng:

            Phòng Kế hoạch có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám đốc lập và triển khai hoạt động trong các các lĩnh vực:

            - Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

            - Công tác hợp đồng: Cung cấp nước tưới, tiêu thoát nước, cấp nước cho công nghiệp, cho sinh hoạt, cho thuê mặt nước, tận dụng hành lang của công trình thủy lợi;

            - Công tác liên quan đến định mức, đơn giá, dự toán sản xuất kinh doanh;

            - Công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

            - Chủ trì tổ chức thẩm tra thiết kế các giai đoạn trong quá trình đầu tư xây dựng công trình; thẩm định hồ sơ mời thầu các gói thàu xây lắp, thẩm tra dự án đầu tư;

            - Các chức năng, nhiệm vụ  khác được Ban Giám đốc giao.

            2. Nhiệm vụ:

            - Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo nhiệm vụ được cấp trên giao. Tổng hợp kế hoạch các lĩnh vực do các phòng chuyên môn và các cụm thủy nông lập để xây dựng kế hoạch chung trong toàn Công ty;

            - Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Chủ tịch Công ty phê duyệt và năng lực của các phòng ban, các cụm thủy nông, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm cho các phòng ban, các cụm thủy nông phù hợp với kế hoạch chung của Công ty;

            - Bám sát chỉ tiêu kế hoạch dài hạn, kế hoạch năm, kế hoạch quý để tham mưu với Giám đốc Công ty về kế hoạch cho Công ty;

            - Tham gia xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, mức sử dụng vật tư và tổ chức giao khoán cho các phòng ban, cụm thủy nông thực hiện;

            - Quản lý, bảo quản vật tư thiết bị, máy móc của Công ty trong kho; xuất, nhập đúng chế độ quy định, chịu trách nhiệm khi để mất mát thiếu hụt vật tư, thiết bị mà Công ty đã giao bảo quản;

            - Chịu trách nhiệm kiểm tra việc quản lý lao động, quản lý công trình, quản lý nước tại các cụm thủy nông thuộc Công ty, từ đó có cơ sở để trình duyệt bảng chấm công hàng tháng, có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh những sai phạm, có biện pháp xử lý hoặc báo cáo Ban Giám đốc để xử lý khi vượt quá quyền hạn của phòng;

            - Phòng Kế hoạch là đầu mối thực hiện công tác quản lý các hợp đồng kinh tế: cung cấp nước tưới, tiêu thoát nước, cấp nước cho công nghiệp, cho sinh hoạt; cho thuê mặt nước, tận dụng hành lang của công trình thủy lợi do Công ty quản lý;

            - Dự thảo và đàm phán hoặc phối hợp với các phòng ban, cụm thủy nông có liên quan đàm phán để lãnh đạo Công ty  ký kết các Hợp đồng kinh tế nói trên;

            - Lập và theo dõi các Hợp đồng giao khoán nội bộ với các phòng ban, cụm thủy nông, cá nhân trên cơ sở dự toán chi phí giá thành được duyệt;

            - Kiểm tra và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế của các đơn vị khi được Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện;

             - Chủ trì lập phương án thực hiện các công tác giám định, trình lãnh đạo Công ty phê duyệt;