Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

PHÒNG KẾ TOÁN

 

Nguyễn Thị Kim Loan : Kế toán trưởng

- Cử nhân kế toán, chuyên ngành kế toán tổng hợp.  

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Phụ trách chung nhiệm vụ của phòng.

+ Có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán của Công ty, giúp Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty giám sát tình hình tài chính, thống kê và thông tin kinh tế của Công ty theo quy định của pháp luật;

+ Chịu trách nhiệm trước Chủ sở hữu, Chủ tịch Công ty và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

+ Có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

 

http://congtythuyloidongtrieu.com.vn/admin/anhup/v3.jpg

Nguyễn Thị Thanh Huyền – Nhân viên

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 033 3670 400

- Email: thanhhuyenthuyloi@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Trực tiếp tham mưu, giúp cho trưởng phòng về công tác kế toán thanh toán các khoản chi phí của Công ty.

+ Theo dõi tăng giảm tài sản cố định và khấu hao tài sản.

+ Tổng hợp, theo dõi tăng giảm diện tích tưới, tiêu và doanh thu thủy lợi phí.

+ Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ tham mưu trong lĩnh vực được phân công.

 Phạm Thị Thanh Nhàn  – Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Trực tiếp tham mưu, giúp cho trưởng phòng về công tác kế toán tiền lương, và các khoản theo lương.

+ Giải quyết các chế độ liên quan đến người lao động về chế độ tiền lương, phụ cấp, các khoản Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.

+ Theo dõi và quyết toán các khoản thuế của Công ty

+ Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ tham mưu trong lĩnh vực được phân công.

http://congtythuyloidongtrieu.com.vn/admin/anhup/b4.jpg

Đỗ Thị Hòa – Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại:0981 243 467

- Email: dothihoa96.kta@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Trực tiếp tham mưu, giúp cho trưởng phòng về công tác kế toán thanh toán các khoản chi phí nước thô của Công ty.

+ Theo dõi tình hình, sử dụng nước thô.

+ Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ tham mưu trong lĩnh vực được phân công.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG KẾ TOÁN

1. Chức năng:

- Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện chế độ kế toán- thống kê; Quản lý tài chính, tài sản theo Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và quy chế tài chính của Công ty;

- Đề xuất các hình thức và giải pháp cần thiết nhằm thu hút, tạo lập và sử dụng hợp lý các nguồn tài chính, các quỹ tiền tệ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao nhất;

- Giúp Giám đốc Công ty trong việc chấp hành các quy định về tài chính, tín dụng, chế độ kế toán của Nhà nước cũng như của Công ty;

- Bảo đảm đáp ứng đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty theo các quy định về quản lý kinh tế của Nhà nước và Quy chế tài chính của Công ty; Bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

- Giúp Giám đốc Công ty kiểm soát bằng đồng tiền các hoạt động kinh tế trong Công  ty theo các quy định về quản lý kinh tế của Nhà nước và của Công ty; Xây dựng quy trình quản lý thu chi tài chính của công ty theo đúng quy định quản lý kinh tế của nhà nước, của Công ty, và đúng pháp luật.

- Thanh toán, quyết toán các khoản chi phí liên quan đến hoạt động của Công ty; giải quyết các chế độ liên quan đến người lao động.

2. Nhiệm vụ:

*/ Công tác kế toán tài chính:

-  Giúp Giám đốc về công tác hạch toán – kế toán, thông tin kinh tế; các hoạt động khác liên quan đến quản lý tài chính.

- Tổ chức hạch toán kế toán, thống kê kế toán, phản ánh chính xác, đầy đủ các số liệu tài chính của Công ty.

- Đảm bảo nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kiểm tra đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của Công ty

- Lập kế hoạch tài chính (Đặt hàng) hàng năm và bảo vệ các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty;

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của Công ty đúng thời hạn quy định;

- Xây dựng phương án tích luỹ từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh.

- Thanh toán, quyết toán các khoản chi phí liên quan đến hoạt động của Công ty; giải quyết các chế độ liên quan đến người lao động.

- Lập kế hoạch phát triển, quản lý và sử dụng vốn, tài sản, quỹ đất và quyền sử dụng đất, các tài sản khác được hình thành thuộc quyền quản lý của Công ty, quản lý chặt chẽ việc sử dụng vốn trong các hoạt động đầu tư vốn ra ngoài Công ty;

- Xây dựng và trình duyệt phương án về thay đổi cơ cấu vốn, tài sản, tương ứng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Chủ tịch công ty phê duyệt;

- Đăng tải thông tin của Công ty theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

- Thu  thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng kế toán và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán: Tiếp nhận chứng từ gốc phát sinh từ bộ phận, phòng ban, Công trình lập chứng từ thanh toán, làm thủ tục thanh toán hoặc lập chứng từ ghi sổ để ghi sổ kế toán; Lập chứng từ theo mẫu bắt buộc của Bộ Tài chính, như hoá đơn giá trị gia tăng, giấy nộp tiền vào ngân sách, phiếu thu, phiếu chi…;

- Định kỳ lập Báo cáo tài chính theo quy định của Bộ Tài chính, theo yêu cầu của Ban giám đốc và Chủ tịch Công ty;

- Lập các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty và cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;

- Lưu trữ tài liệu kế toán theo quy định của Bộ Tài chính;

- Phối hợp với các phòng chức năng, các cụm thủy nông thuộc Công ty để giải quyết các công việc liên quan để hoàn thành nhiệm vụ.

- Tổ chức bộ máy kế toán: Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh của Công ty để lựa chọn hình thức tổ chức công tác kế toán phù hợp với tổ chức bộ  máy kế toán  hợp lý.

*/ Thực hiện quản lý chi tiêu theo dự toán và một số giao dịch khác:

- Thực hiện công tác cấp phát và chi tất cả các nguồn theo dự toán, bao gồm: Chi phí quản lý Công ty, các quỹ Doanh nghiệp;

- Trực tiếp quản lý quỹ, két thuộc cơ quan Công ty;

- Giao dịch ngân hàng, thực hiện các thủ tục bảo lãnh, đặt cọc, thế chấp của Công ty;

- Thực hiện các thủ tục đóng, mở tài khoản của Công ty;

- Điều hoà vốn hàng ngày cho các cụm thủy nông, cho các Ban quản lý dự án  hợp lý, phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

*/ Kiểm tra tài chính:

- Thực hiện nhiệm vụ của Kế toán trưởng theo Luật kế toán; kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi  tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp thanh toán nợ; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán;

- Thông qua báo cáo và theo dõi tình hình quản lý kinh tế, tài chính ở đơn vị bộ phận đề xuất tổ chức kiểm tra tài chính định kỳ hoặc đột xuất.

*/ Theo dõi, quản lý hợp đồng và thu hồi nợ:

- Tham gia đàm phán hợp đồng theo chức năng: hợp đồng kinh tế, hợp đồng tín dụng, hợp đồng huy động vốn, hợp đồng mua bán;

- Làm thủ tục thanh toán các loại hợp đồng theo điều khoản hợp đồng và chứng từ thanh toán; theo dõi tình hình thanh toán từng loại hợp đồng;

- Tham gia thanh lý hợp đồng;

- Phối hợp với các đơn vị bộ phận tổ chức nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tiền bán hàng, tiền huy động vốn, thu hồi công nợ;

- Tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế của các cụm thủy nông, các hợp đồng xây lắp, hợp đồng mua bán...

- Lập báo cáo thu hồi vốn và thu hồi tiền nợ đọng hàng tháng và đột xuất.

*/ Công tác liên quan đến ngân sách Nhà nước:

- Tính toán, kê khai các khoản thuế phải nộp ngân sách Nhà nước;

- Làm thủ tục hoàn thuế, nộp thuế;

- Quyết toán thuế với các cơ quan thuế theo quy định.

*/ Phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm tra:

- Trực tiếp làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế đến làm việc với nội dung liên quan đến quản lý tài chính tại Công ty theo quyết định của các cơ quan chức năng và chỉ thị của Giám đốc;

-  Đề nghị các bộ phận, phòng ban, các cụm thủy nông liên quan tham gia giải trình (nếu cần).

*/ Các nhiệm vụ khác:

- Tham gia quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành;

- Tham gia quản lý vốn đầu tư ra ngoài Công ty;

- Lập các quyết định tăng, giảm tài sản cố định do mua sắm mới, thanh lý hoặc điều  động trong nội bộ Công ty.

*/ Xây dựng Quy chế liên quan đến tài chính, kế toán, phổ biến, hướng dẫn chế độ tài chính, kế toán:

- Xây dựng Quy chế tài chính, kế toán, lao động tiền lương; Quy chế nợ; Quy chế thu- chi nội bộ; dự thảo trình duyệt các quy định cụ thể về tài chính – kế toán, quy định phân cấp quản lý về công tác tài chính, kế toán cho các đơn vị trực thuộc Công ty; Phổ biến, hướng dẫn áp dụng quy chế, quy định về tài chính, tín dụng, kế toán đối với các đơn vị  trực thuộc Công ty;

-  Soạn thảo và ban hành hướng dẫn triển khai chế độ mới về công tác kế toán; xây dựng các quy định về hạch toán kinh doanh, hạch toán kế toán;

- Tổ chức ứng dụng tin học trong công tác kế toán.

3. Quyền hạn:

- Chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và thực hiện theo Luật kế toán;

- Đề nghị các phòng nghiệp vụ chuyên môn và các cụm thủy nông phối hợp thực hiện tốt công việc theo chức năng nhiệm vụ;

- Yêu cầu các phòng nghiệp vụ và các cụm thủy nông cung cấp số liệu phục vụ công tác liên quan đến Kế toán thống kê tài chính của Công ty;

- Được phép từ chối không ký hoặc không thực hiện các giấy đề nghị, văn bản giấy tờ, chỉ thị trái với Điều lệ, Quy chế, quy định của Công ty và chính sách chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước;

- Kiến nghị xử lý các vi phạm ảnh hưởng đến uy tín Công ty, thiệt hại về kinh tế và chất lượng công trình trong công tác thanh quyết toán hạng mục công trình, công trình hoàn thành;

- Cán bộ làm công tác kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Đề nghị với lãnh đạo Công ty nâng lương, khen thưởng, kỷ luật đối với c