Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

PHÒNG KỸ THUẬT - TƯ VẤN

 

 

http://congtythuyloidongtrieu.com.vn/admin/anhup/b5.jpg

Trưởng phòng: Vũ Văn An

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp           

- Điện thoại: 033 3670 402

- Email: vuvanandtqn@gmail.com

 - Chức năng, nhiệm vụ:

 + Phụ trách chung nhiệm vụ của phòng.

 + Có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật của Công ty.           

 + Trực tiếp làm công tác chuẩn bị các bước cho hồ sơ mời thầu.

 + Chịu trách nhiệm trước Phó Giám đốc Kỹ thuật về nhiệm vụ được phân công.

 + Có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

 

 

http://congtythuyloidongtrieu.com.vn/admin/anhup/b5.jpg

Lê Thu Hà - Phó phòng Kỹ thuật - Tư vấn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật và Cao đẳng thủy lợi

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 033 3670 402

- Email: lehapkttl@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Khảo sát, thiết kế, giám sát thi công các công trình xây dựng cơ bản của Công ty, lập dự toán, kiểm tra thanh quyết toán các hạng mục công trình…

+ Trực tiếp tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công.

 

 

http://congtythuyloidongtrieu.com.vn/admin/anhup/v3.jpg

Nguyễn Thị Gái – Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi.

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 033 3670 402

- Email: tinhhoa81dt@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Khảo sát, thiết kế, giám sát thi công các công trình xây dựng cơ bản của Công ty.

+ Trực tiếp tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công.

 

 Đặng Quốc Đạt – Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 02033 670 402

- Email: mrdatdangks@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Khảo sát, thiết kế, giám sát thi công các công trình xây dựng cơ bản của Công ty.

+ Trực tiếp tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG KỸ THUẬT - TƯ VẤN

1. Chức năng:

 Phòng Kỹ thuật có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám đốc lập và triển khai hoạt động trong các các lĩnh vực:

- Công tác lập dự án đầu tư,

- Quản lý công tác đầu tư: Giám sát dự án đầu tư;

- Công tác trình duyệt thiết kế, dự toán và tổng dự toán của các dự án xây dựng cơ bản;

- Công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công ...

- Công tác hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; sửa chữa, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi;

- Công tác quản lý khối lượng, kỹ thuật, chất lượng, tiến độ;

- Công tác nghiệm thu thanh quyết toán;

- Công tác ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật;

- Các chức năng, nhiệm vụ  khác được Ban giám đốc giao.

2. Nhiệm vụ:

- Chủ trì phối hợp cùng các Phòng chức năng của Công ty lập kế hoạch đầu tư  đối với các dự án do Công ty làm chủ đầu tư, báo cáo Giám đốc Công ty phê duyệt;

- Nghiên cứu và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm xây dựng, các quy định về công tác kỹ thuật, đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng;

- Soạn thảo trình duyệt, ban hành các quy định của Công ty về công tác quản lý kỹ thuật chất lượng;

- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm và công tác thi công của nhà thầu, kịp thời đề xuất phương án xử lý;

- Theo dõi, tổng hợp khối lượng thi công, tình hình thi công, tình hình thu hồi vốn; đề nghị các giải pháp kỹ thuật, biện pháp cụ thể cho công tác thi công, công tác thu hồi vốn, giúp Giám đốc kịp thời chỉ đạo tiến độ thi công, quản lý chất lượng của công trình;

- Chủ trì phối hợp, đôn đốc các đơn vị thi công trong việc lập và trình duyệt biện pháp thi công, tổng mặt bằng tổ chức thi công, tổng tiến độ thi công công trình; Kiểm tra rà soát kết quả thực hiện tiến độ theo tiến độ thi công đã được phê duyệt để đề xuất các biện pháp đẩy nhanh tiến độ;

- Chủ trì lập báo cáo tổng định kỳ, hàng năm, hàng tháng và đột xuất về công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, an toàn;

- Lập hoặc đôn đốc, theo dõi đơn vị lập các biện pháp an toàn thi công kèm theo biện pháp thi công của các công trình;

- Thường xuyên kiểm tra hiện trường, phát hiện ngăn ngừa và xử lý các trường hợp mất an toàn trong thi công;

- Quản lý lưu trữ, các tài liệu hồ sơ kỹ thuật, chất lượng.