Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

Quyết định áp dụng thang lương, bảng lương phụ cấp lương năm 2016

Ngày 26 tháng 02 năm 2016. Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều đã ra Quyết định V/v chuyển xếp lương từ hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do công ty xây dựng để áp dụng đối với CBCNV-NLĐ trong Công ty kể từ ngày 01/01/2016.


UBND TỈNH QUẢNG NINH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỶ LỢI ÔNG TRIỀU
       
   
 
     

Số:  35 /QĐ- CT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

        Đông Triều, ngày 26  tháng 02 năm 2016

                                                 QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển xếp lương từ hệ thống thang lương, bản lương, phụ cấp lương

 theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ sang hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do Công ty xây dựng  

 

 
   

 CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MTV THUỶ LỢI ĐÔNG TRIỀU

 

 

         Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ “Về quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương”;

         Căn cứ Thông tư số 17/2015/TT- BLĐTBXBLDDTBXH/4/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội “Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm Chủ sử hữu”;

         Căn cứ Thông báo số 04/SLĐTBXH-LĐTL ngày 05/01/2016 của Sở Lao động Thương binh & Xã hội Quảng Ninh "V/v tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh".

          Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-CT ngày 08/01/2016 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều "Về việc ban hành hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương năm 2016 do Công ty xây dựng".

           Xét tờ trình số 01/TT- PKT ngày 26/02/2015 của phòng Kế toán Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Nay chuyển xếp lương từ hệ thống thang lương, bản lương, phụ cấp lương

 theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ sang hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do Công ty xây dựng để áp dụng đối với Cán bộ công nhân viên -Người lao động trong Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều (Có bảng chuyển xếp lương chi tiết kèm theo).

           Điều 2. Thời gian thực hiện:

Áp dụng kể từ ngày 01/01/2016 và làm cơ sở để đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Trong quá trình thực hiện nếu Nhà nước có thay đổi về mức lương tối thiểu vùng và mức lương cơ sở. Công ty sẽ điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cho phù hợp và đúng quy định.

Điều 3. Phòng Kế toán - Tài vụ, phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Kế hoạch, phòng Kỹ thuật và các Cụm công trình căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- BHXH Đông Triều (b/c);

- Phòng Lao động TB&XH(b/c);

- Như điều 3;

- Lưu Công ty.           

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

       Đặng Văn Tuyên

 

Tin liên quan
Trụ sở công ty
Trạm bơm Tân Việt
Sửa chữa trạm bơm
Lòng hồ Khe Che
HN Đánh giá tiến độ thực hiện dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn Bắc Ninh – Uông Bí