Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính năm 2017


UBND TỈNH QUẢNG NINH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU

 
 

 


                 Số: 26/BC- CT

 

V/v báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính năm 2017 của Công ty

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     

 

         Đông Triều, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

        Kính gửi:  Sở Tài chính Quảng Ninh

 

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước";

Căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều xin Báo cáo về tình hình giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tình hình tài chính doanh nghiệp năm 2017, của Công ty theo các nội dung sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên địa chỉ Công ty:

- Tên Công ty: Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Đông Triều.

- Địa chỉ: Khu Mễ Xá 3, phường Hưng Đạo, thị Xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

-  Số điện thoại: 0203. 3870 862;  số Fax: 0203.3 870863

- Email: congtythuyloidt@gmail.com

- Website: congtythuyloidongtrieu.com.vn

Số tài khoản: 8003 211 010 025, tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Đông Triều 

2. Quyết định thành lập:                            

- Quyết định thành lập số 1038/QĐ-UBND ngày 13/4/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi và chuyển đổi Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh thành Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh”.

-  Điều lệ hoạt động: Theo Luật doanh nghiệp và được phê duyệt ban hành theo Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

 

- Hình thức hoạt động: Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều (gọi tắt là Công ty) là doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi theo mô hình Công ty TNHH MTV theo Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 13/4/2009, của UBND tỉnh Quảng Ninh.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế lần đầu của Công ty số 5700102341 cấp ngày 24/11/2009, thay đổi lần thứ 4, ngày 10/6/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cấp.

3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty.

3.1.Hoạt động dịch vụ trồng trọt.

3.2. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa.

3.3. Sản xuất giống thuỷ sản.

3.4. Khai thác, xử lý và cung cấp nước.

3.5. Xây dựng công trình công ích.

3.6. xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

3.7. Xây dựng công trình đường bộ và đường sắt.

3.8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

3.9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, bao gồm:

- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng, công nghiệp, giao thông đường bộ, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật.

-         Thiết kế công trình thuỷ lợi.

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 CỦA CÔNG TY

1. Việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

1.1. Tình hình đầu tư tài sản:

- Đối với các dự án XDCB (Sửa chữa lớn từ nguồn vốn cấp riêng cho sửa chữa):

Năm 2017, Công ty được UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho làm Chủ đầu tư dự án: Kiên cố hóa hệ thống kênh tưới chính cụm hồ chứa mước Trại Lốc 1 và 2, xã An Sinh, thị xã Đông Triều tại Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật với tổng mức đầu tư 14.785 triệu đồng. Dự án được Công ty triển khai thi công xây dựng theo đúng dự toán thiết kế được phê duyệt, đảm bảo về chất lượng, khối lượng và thời gian thi công với tổng số giá trị đề nghị quyết toán: 14.778 triệu đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng. Dự án đã được bố trí nguồn vốn tại Quyết định số 4318/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh với số vốn là 8.200 triệu đồng, số vốn còn thiếu so với quyết toán 6.578 triệu đồng.

- Đối với dự án Kiểm định an toàn đập Khe Chè, xã An Sinh, thị xã Đông Triều:

Dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 05/01/2017, với tổng mức đầu tư 732,622 triệu đồng và được bố trí vốn tại Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 với tổng số vốn là: 732,622 triệu đồng; Dự án được Công ty triển khai thi công theo đúng kế hoạch, công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng với số vốn quyết toán dự án hoàn thành 723, 332 triệu đồng, số vốn thừa Công ty đã hoàn trả lại NSNN theo đúng quy định.

- Đối với các dự án cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ tại các trạm bơm do Công ty quản lý:

Trong năm 2017, Công ty có 04 dự án được UBND tỉnh giao cho làm Chủ đầu tư với tổng số vốn là: 356, 229 triệu đồng, bao gồm:

+ Dự án lập hồ sơ giao đất, cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ công trình trạm bơm tưới Bình Lục, xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều;

+ Dự án lập hồ sơ giao đất, cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ công trình trạm bơm tưới Tân Việt, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều;

+ Dự án lập hồ sơ giao đất, cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ công trình trạm bơm tiêu Đức Chính, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều;

+ Dự án lập hồ sơ giao đất, cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ công trình trạm bơm tiêu Hồng Phong, xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều.

Các dự án trên đã được UBND tỉnh cấp vốn, Công ty đã triển khai theo đúng tiến độ đề ra, kịp thời bàn giao đưa vào sử dụng, tổng số vốn được quyết toán 356,229 triệu đồng.

 1.2. Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động:

Tình hình huy động vốn của Công ty trong năm 2017, như sau:

 

TT

Nội dung

 

Đầu kỳ

(Đồng)

Tăng trong kỳ

(Đồng)

Giảm trong kỳ

(Đồng)

Dư cuối kỳ

(Đồng)

I

Vay ngắn hạn

1.272.879.776

2.328.807.544

3.554.544.828

47.142.492

1

Vay cá nhân

 

0

0

0

2

Vay ngân hàng

1.272.879.776

2.328.807.544

3.554.544.828

47.142.492

II

Vay dài hạn

0

0

0

0

1

Vay ngân hàng

0

0

0

0

III

Phát hành trái phiếu

0

0

0

0

 

Như vậy, trong năm 2017, Công ty đã trả được số tiền vay ngân hàng trong năm 2016 là 1.225.737.284 đồng, để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2017, Công ty tiếp tục phải vay ngân hàng và đã thanh toán trả nợ. Sau khi được Sở Nông nghiệp và PTNT cấp tạm ứng kinh phí, Công ty đã trả tiền vay ngân hàng, số dư còn lại phải trả tính đến hết 31/12/2017 với số tiền là: 47.142.492 đồng.

* Nguyên nhân:

 - Trong năm 2017, Công ty được Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh tạm ứng cho Công ty bằng  90% giá trị so với Hợp đồng đặt hàng. Kinh phí còn lại chưa được  UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt được quyết toán tài chính năm 2017, nên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa cấp kinh phí còn lại cho Công ty. Ngay sau khi được cấp kinh phí năm 2018, Công ty sẽ thanh toán chi trả số tiền còn vay trên cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đông Triều.

1.3. Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp:

Trong năm 2017 Công ty không tiến hành đầu tư vốn của của Công ty ra ngoài doanh nghiệp.

1.4. Tình hình quản lý tài sản, công nợ phải thu, công nợ phải trả:

Tình hình tài sản và các khoản công nợ của Công ty trong năm 2017 cụ thể,  như sau:

TT

Nội dung

Đầu năm

(Đồng)

Tăng trong kỳ

(Đồng)

Giảm trong kỳ

(Đồng)

Dư cuối kỳ

(Đồng)

I

Tài sản cố định

 

 

 

 

1

Nguyên giá

250.690.327.922

0

0

280.598.406.922

2

Khấu hao

25.302.904.954

714.547.306

0

26.017.452.260

II

Nợ phải thu

2.021.661.982

1.643.763.648

0

3.665.425.630

1

Trong đó: Quá hạn

 

 

 

 

III

Nợ phải trả

4.245.364.028

15.199.719.718

 

19.445.083.746

1

Trong đó: Quá hạn

0

0

0

0

 

+ Việc đầu tư mua sắm và thanh lí, quản lí tài sản: Trong năm 2017 Công ty tiến hành sửa chữa các hạng mục công trình và một số tuyến tuyến mương, nhà quản lý, máy móc thiết bị với số kinh phí là: 2.664.413.775 đồng nhằm phục vụ cho việc tưới, tiêu. Các tài sản được quản lí và phục vụ sản xuất theo quy định, mở sổ theo dõi chi tiết từng tài sản.

+ Việc quản lý khấu hao tài sản: Tiến hành trích khấu hao các tài sản theo phương pháp đường thẳng, theo mức quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC về việc quản lí và trích khấu hao tài sản cố định. Các tài sản sau khi đã khấu hao đến thời điểm hiện tại không còn đủ điều kiện để trích khấu hao. Công ty đã tiến hành trích vào chi phí hoạt động trong năm, các tài sản đã hết khấu hao và không còn khả năng đưa vào sử dụng, tiến hành thanh lý tài sản theo đúng quy định.

+ Việc quản lý công nợ phải thu: Trong năm 2017, nợ phải thu của Công ty không có gì biến động lớn số tiền còn phải thu là: 1.643.763.648 đồng. Lý do là do đặt hàng năm 2017 chưa đươc quyết toán lên ngân sách nhàn ước chưa cấp hết cho Công ty; Công ty ứng trước cho tiền Ban quản lý và giám sát cho dự án Kiên cố hóa hệ thống kênh tưới chính cụm hồ chứa nước Trại Lốc 1 và 2, xã An Sinh, thị xã Đông Triều với số tiền là 572.877.574 đồng.

     + Việc quản lí công nợ phải trả: Trong năm 2017, Công nợ phải trả của Công ty là: 19.445.083.746   đồng, cụ thể, như sau:

(1) Đối với các khoản nợ thường xuyên: Trong năm 2017, Công nợ phải trả của Công ty  với số tiền: 4.666.794.746 đồng. Công ty cũng đã tích cực trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, nợ CBCNV. Các khoản thuế, phí lệ phí phải nộp cho ngân sách Nhà nước và các khoản Bảo hiểm được Công ty nộp đầy đủ.

            (2) Đối với nợ xây dựng cơ bản: Dự án Kiên cố hóa hệ thống kênh tưới chính cụm hồ chứa nước Trại Lốc 1 và 2, xã An Sinh, thị xã Đông Triều được UBND tỉnh Quảng Ninh bố trí vốn tại Quyết định số 4318/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 với số vốn là 8.200 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, số tiền trên đã được UBND tỉnh điều hòa vốn sang dự án khác theo Công văn số 1089/UBND-TM2 ngày 24/02/2017. Chính vì vây, tính đến 31/12/2017 dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, Công ty không có vốn để thanh toán cho dự án, do đó nợ phải trả của Công ty tăng lên so với năm trước và số nợ của XDCB là 14.778.289.000 đồng. Đến tháng 01/2018 số vốn trên đã được UBND tỉnh điều chỉnh nguồn và được bố trí lại cho Công ty, Công ty đã tiến hành giải ngân xong trong tháng 01/2018, ngoài ra Công ty (Không có khoản nợ phải trả nào bất thường).

     2. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn:

 - Đối với nguồn vốn: Tình hình vốn Chủ sở hữu của Công ty (Vốn khác chủ sở hữu mã số 414 + Nguồn vốn đầu tư XDCB mã số 422)  đầu kỳ là 224.801.161.302 đồng, cuối kỳ là: 224.801.161.302 đồng và: 1.088.851.000 đồng do Công ty có dự án kiểm định hồ Khe chè và cắm mốc chỉ giới hành lang các trạm bơm tưới tiêu.

- Đối với kết quả sản xuất kinh doanh: Trong năm 2017 Công ty đã hoàn thành kế hoạch cấp trên giao. Công ty không lỗ vì Công ty hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhiệm vụ chủ yếu là tưới và tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong năm đã được UBND tỉnh mới cấp tạm ứng cho Công ty để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh chưa cấp đủ số kinh phí chênh lệnh giữa doanh thu và kinh phí bù thu thủy lợi phí. Do đó Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản chưa phản ánh đầy đủ.

3. Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình Tài chính:

3.1. Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích:

Trong năm 2017, Công ty phục vụ sản xuất và cung ứng và sử dụng dịch vụ quản lý vận hành, khai thác hệ thống công trình thủy lợi tưới tiêu và cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp được miễn thu thủy lợi phí theo Hợp đồng đặt hàng số 01/HĐ-KT ngày 17/11/2017 được ký giữa Công ty với Chi cục Thủy lợi Quảng Ninh  đạt kết quả, như sau:

- Tổng khối lượng thực hiện 9.526,270 ha bằng 94,4% so với kế hoạch và bằng 116,0 % so với cùng kỳ.

- Chi phí đạt 6.738,938 triệu đồng đạt  43,27% kế hoạch và bằng 102,5 % so với cùng kỳ, doanh thu đạt  6.738,938 triệu đồng bằng 100, % kế hoạch.

3.2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, tình hình phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ:

- Đối với tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước: Hoàn thành 100% các sắc thuế phải nộp theo quy định.

- Đối với trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty đã đảm bảo việc trích lập theo đúng quy định, đảm bảo phục vụ tốt công tác khen thưởng phúc lợi của Công ty.

Trong năm 2017, do đặc thù của Công ty là doanh nghiệp ích, hoạt động không vì chỉ tiêu lợi nhuận. Được Nhà nước cấp kinh phí 100% cho Công ty hoạt động lên Công ty không có lợi nhuận. Do vậy, không có nguồn lợi nhuận để trích lập các quỹ theo quy định. Công ty chỉ thực hiện tạm tính quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 4% trên tổng chi phí năm 2017 theo kế hoạch (Hợp đồng đặt hàng số 01/HĐ-KT ngày 17/11/2017 được ký giữa Công ty với Chi cục Thủy lợi Quảng Ninh).

3.3. Tình hình lưu chuyển tiền tệ:

Căn cứ vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty trong năm 2017 thì lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của Công ty đảm bảo. Như vậy có thể nói lượng tiền mặt mà Công ty tạo ra cơ bản đủ đáp ứng các hoạt động sản xuất Công ty.

4. Tình hình chấp hành chế độ, chính sách và pháp luật:

- Đối với thực hiện các chế độ chính sách:

Năm 2017, Công ty tuân thủ và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về chi trả tiền lương, tiền thưởng, các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN... cho người lao động, không nợ đọng, đảm bảo 100% người lao động được ký hợp đồng và tham gia BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ. Hoàn thành 100% các khoản thuế, phí, khoản Bảo hiểm cho Nhà nước. Thực hiện kê khai và nộp thuế đầy đủ, đúng hạn.

- Đối với việc đăng tải thông tin: Được Công ty thực hiện thường xuyên như: Đăng tải công khai thông tin của Công ty cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chủ sở hữu (UBND tỉnh Quảng Ninh) và trên trang Website của Công ty theo các nội dung tại Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ; công khai sử dụng Hệ thống thông tin quản lý tài chính theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính gửi Bộ Tài chính và Sở Tài chính Quảng Ninh về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính); báo cáo giám sát ; báo cáo về thu nhập từ tiền công, tiền lương…, việc đăng tải thông tin được kịp thời, đúng quy định.

- Đối với các khoản huy động các quỹ: Công ty cũng thực hiện  đầy đủ các loại quỹ do cấp trên huy động  như: Đền ơn đáp nghĩa, quỹ phòng chống lụt bão, thiên tai, quỹ tài năng trẻ, ủng hộ các tỉnh Miền Trung khắc phục cơn bão số 10, quỹ Vì người ngèo, xây nghĩa trang cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn....

- Đối với vi phạm và xử phạt:

Trong năm 2017, Công ty không bị xử phạt về vi phạm hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê, lập báo cáo tài chính đúng niên độ và tuân thủ các chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành. Không bị các cơ quan nhắc nhở về việc tuân thủ chế độ báo cáo bằng văn bản. Ban lãnh đạo Công ty tuân thủ pháp luật, không có trường hợp vi phạm pháp luật, tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn lao động.

5. Kết quả đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2017:

Căn cứ vào Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về  đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Công ty tự tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và xếp loại doanh nghiệp của Công ty năm 2017, như sau:

+ Chỉ tiêu 1: Xếp loại A

+ Chỉ tiêu 2: Xếp loại A

+ Chỉ tiêu 3: Xếp loại A

+ Chỉ tiêu 4: Xếp loại A

+ Chỉ tiêu 5: Xếp loại A

+ Xếp loại doanh nghiệp năm 2017: Xếp loại A

            Để làm cơ sở giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh  năm 2017, Công ty đã tiến hành lập Báo cáo tài chính năm 2017 và thuê Công ty Kiểm toán về kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định, đảm bảo đầy đủ, đúng thời gian quy định, báo cáo đã được Công ty gửi cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, UBND tỉnh Quảng Ninh, các Sở ngành liên quan và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty.

Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều xin báo cáo Sở Tài chính Quảng Ninh nắm được và rất mong nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ để Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ mà UBND tỉnh giao./.

Công ty xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi gửi:

- Như kính gửi;

- Lưu Công ty.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

   Đặng Văn Tuyên

 

Tin liên quan
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2017
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2017
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất
báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, thị xã Đông Triều và Công ty thả cá giống tại hồ Khe Chè, hồ Trại Lốc 1
Báo cáo đánh giá tình hình giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều tổ chức lao động dọn, vớt bèo tây tại hệ thống kênh tiêu của trạm bơm tiêu Hồng Phong
Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả sản xuất năm 2016