Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

Phương án bảo vệ công trình đập, hồ chứa nước Đá Trắng

Ngày 28/12/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 3870/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bảo vệ công trình đập, hồ chứa nước Đá Trắng, xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ( có phương án kèm theo) và giao cho Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh chủ trì, tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm bảo vệ và đảm bảo an toàn công trình đập, hồ chứa nước Đá Trắng theo đúng quy định hiện hành.


Tin liên quan
Quy trình vận hành hồ chứa nước Đồng Đò
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính năm 2017
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2017
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2017
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất
báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, thị xã Đông Triều và Công ty thả cá giống tại hồ Khe Chè, hồ Trại Lốc 1
Báo cáo đánh giá tình hình giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017