Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

Phương án bảo vệ công trình đập, hồ chứa nước Sống Rắn

Ngày 31/12/2022, Chủ tịch Công ty đã ban hành Quyết định số 628/QĐ-CT về việc phê duyệt Phương án bảo vệ các công trình đập, hồ chứa nước Sống Rắn, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (có phương án kèm theo) và giao cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh chủ trì, tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuân thủ Phương án bảo vệ các công trình đập, hồ chứa nước Sống Rắn theo đúng định hiện hành.


Tin liên quan
Phương án bảo vệ công trình đập, hồ chứa nước Trại Lốc 2
Phương án bảo vệ công trình đập, hồ chứa nước Linh Sơn
Phương án bảo vệ công trình đập, hồ chứa nước Nhà Bò
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước năm 2024
Phương án bảo vệ công trình đập, hồ chứa nước Quán Vuông
Phương án bảo vệ công trình trạm bơm tưới Đạm Thủy
Phương án bảo vệ công trình đập, hồ chứa nước Đá Trắng
Quy trình vận hành hồ chứa nước Đồng Đò
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính năm 2017