Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương năm 2016


UBND TỈNH QUẢNG NINH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỶ LỢI ĐÔNG TRIỀU
 

Số: 02/QĐ- CT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Đông Triều, ngày 08  tháng 01 năm 2016

                                                 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương năm 2016

 

 
   

 

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MTV THUỶ LỢI ĐÔNG TRIỀU

 

 

 Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ “Về quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương”;

Căn cứ Thông tư số 17/2015/TT- BLĐTBXBLDDTBXH/4/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội “ Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm Chủ sử hữu”;

Căn cứ Thông báo số 04/SLĐTBXH-LĐTL ngày 05/01/2016 của Sở Lao động Thương binh & Xã hội Quảng Ninh "V/v tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh".

Xét đề nghị của Kế toán trưởng Công ty.

 

                                          QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương năm 2016 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều cụ thể, như sau:

           1. Hệ thống thang lương, bảng lương của viên chức quản lý, người lao động:

Số

TT

CHỨC DANH - NHÓM CÔNG VIỆC

BẬC LƯƠNG/HỆ SỐ LƯƠNG

Ghi chú

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

 

Lao đông quản lý (Viên chức quản lý):

 

Áp dụng theo Phụ lục I của nghị định số 51/2013/NĐ- CP

1.

Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty chuyên trách

5,65

5,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tổng giám đốc hoặc Giám đốc

5,32

5,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc

4,66

4,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Kế toán trưởng

 

4,33

4,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

Lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ:

1

 

Lao động chuyên môn, nghiệp vụ:

 

1.1

 

Chuyên viên, kỹ sư

 

1,20

1,31

1,42

1,53

1,64

1,75

1,86

2,0

 

 

 

 

 

1.2

Cán sự, kỹ thuật viên (Hệ Trung cấp, Cao đẳng)

1,07

1,13

1,19

1,25

1,32

1,39

1,46

1,54

1,62

1,71

1,80

1,89

 

2

 

Lao động bảo vệ, thừa hành, phục vụ:

 

2.1

 

Bảo vệ

 

1,07

1,18

1,29

1,40

1,51

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

Nhân viên văn thư

 

1,07

1,14

1,21

1,28

1,35

1,42

1,50

1,58

1,66

1,75

 

 

 

2.3

 

Nhân viên phục vụ

 

1,00

1,06

1,12

1,18

1,24

1,31

1,38

1,45

1,53

1,61

 

 

 

3

 

Lái xe

 

-

Lái xe con, xe tải, xe cẩu dưới 3,5 tấn, xe khách dưới 20 ghế

1,10

1,28

1,46

1,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

Lao động trực tiếp sản xuất:

 

 

 

(Điều kiện lao động bình thường)

 

1,07

1,21

1,35

1,49

1,63

1,77

1,91

 

 

 

 

 

 

          

           2. Biểu phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực:

Số TT

Chức danh

Hệ số

phụ cấp

Ghi chú

I

Phụ cấp chức vụ:

 

 

1

Phụ cấp trưởng phòng và tương đương

0,25

 

2

Phó trưởng phòng và tương đương

0,15

 

II

Phụ cấp trách nhiệm:

 

 

1

Phụ cấp cho Cụm trưởng cụm Công trình

0,15

 

2

Phụ cấp cho Cụm phó Công trình

0,08

 

3

Phụ cấp cho thủ kho, thủ quỹ

0,08

 

III

Phụ cấp khu vực:

 

Áp dụng theo phụ lục VIII, tỉnh Quảng Ninh, tại TTLT số 11/2005

1

Phụ cấp khu vực

0,2

 

(Phụ cấp khu vực = 0,2 x mức lương cơ sở)

 

 

Điều 2. Thời gian thực hiện:

Áp dụng kể từ ngày 01/01/2016 và làm cơ sở để đóng BHXH, BHYT, BHTN cho CBCNV- NLĐ.

Điều 3. Phòng Kế toán - Tài vụ, phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Kế hoạch, phòng Kỹ thuật và các Cụm công trình căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:

- Sở Lao động TB&XH (b/c);

- Phòng Lao động TB&XH(b/c);

- Như điều 3;

- Lưu Công ty.           

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

         Đặng Văn Tuyên

 

Tin liên quan
Quyết định áp dụng thang lương, bảng lương phụ cấp lương năm 2016
Trụ sở công ty
Trạm bơm Tân Việt
Sửa chữa trạm bơm
Lòng hồ Khe Che
HN Đánh giá tiến độ thực hiện dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn Bắc Ninh – Uông Bí