Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả sản xuất 6 tháng đầu năm 2016


 

 

UBND TỈNH QUẢNG NINH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU

 
   

Số:       /BC- CT

V/v báo cáo đánh giá tình hình

 tài chính 6 tháng đầu năm 2016

                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    

 

                                                                      Đông Triều, ngày 20 tháng 8 năm 2016

 

                                                                                              Kính gửi:  Sở Tài chính Quảng Ninh

 

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước";

Thực hiện Công văn số 2640/STC-TCDN ngày 22/7/2016 của Sở Tài chính Quảng Ninh “Về việc đôn đốc gửi Báo cáo đánh giá tình hình tài chính và Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 đối với doanh nghiệp nhà nước”.

Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều xin Báo cáo về tình hình giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tình hình tài chính doanh năm 2015, theo các nội dung sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY.

1. Tên địa chỉ Công ty:

- Tên Công ty: Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Đông Triều.

- Địa chỉ: Khu Mễ Xá 3, phường Hưng Đạo, thị Xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

-  Số điện thoại: 033. 3870 862;  số Fax: 033.3 870863

- Email: Thuyloi_dongtrieuqn@yahoo.com.vn

Số tài khoản: 8003 211 010 025, tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Đông Triều 

2. Quyết định thành lập:                            

- Quyết định thành lập số 1038/QĐ-UBND ngày 13/4/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi và chuyển đổi Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh thành Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh”.

-  Điều lệ hoạt động: Theo Luật doanh nghiệp và được phê duyệt ban hành theo Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

- Hình thức hoạt động: Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều (gọi tắt là Công ty) là doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi theo mô hình Công ty TNHH MTV theo Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 13/4/2009, của UBND tỉnh Quảng Ninh

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế lần đầu của Công ty số 5700102341 cấp ngày 24/11/2009, thay đổi lần thứ 4, ngày 10/6/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cấp.

3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty.

3.1.Hoạt động dịch vụ trồng trọt.

3.2. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa.

3.3. Sản xuất giống thuỷ sản.

3.4. Khai thác, xử lý và cung cấp nước.

3.5. Xây dựng công trình công ích.

3.6. xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

3.7. Xây dựng công trình đường bộ và đường sắt.

3.8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

3.9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, bao gồm:

- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng, công nghiệp, giao thông đường bộ, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật.

  • Thiết kế công trình thuỷ lợi.

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 CỦA CÔNG TY

1. Việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

1.1. Tình hình đầu tư tài sản:

6 tháng đầu năm 2016, Công ty có dự án đầu tư XDCB do Công ty làm Chủ đầu tư dự án: Khắc phục các hạng mục công trình của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều bị thiệt hại do mưa lũ gây ra từ ngày 25/7 đến ngày 05/8/2015 được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 02/3/2016, đến nay dự án đã hoàn thành, kịp thời bàn giao đưa vào sử dụng đúng quy định.         

 

1.2. Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động:

Tình hình huy động vốn của Công ty 6 tháng đầu năm 2016như sau:

TT

Nội dung

 

Đầu kỳ

(Tr.đồng)

 

Tăng trong kỳ

(Tr.đồng)

 

Giảm trong kỳ

(Tr.đồng)

Dư cuối kỳ

(Tr.đồng)

I

Vay ngắn hạn

2.835

229

50

3.014

1

Vay cá nhân

950

0

50

900

2

Vay ngân hàng

1.885

229

0

2.114

II

Vay dài hạn

0

0

0

0

1

Vay ngân hàng

0

0

0

0

III

Phát hành trái phiếu

0

0

0

0

 

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2016, Công ty đã trả hết số tiền vay ngân hàng trong năm 2015 là 2.835 triệu để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2016, Công ty tiếp tục phải vay ngân hàng và huy động vốn của Cán bộ công nhân viên - Người lao động trong Công ty với số tiền là: 3.014 triệu đồng. Trong đó: Vay tiền ngân hàng: 2.114 triệu; huy động được 900 triệu đồng để chi trả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016.

* Nguyên nhân:

 1. Do UBND tỉnh Quảng Ninh chưa phê duyệt được quyết toán tài chính năm 2015, nên Sở tài chính chưa cấp hết cho Công ty số tiền còn lại của năm 2015 cho Công ty

2. Do Sở Tài cấp tạm ứng hoạt động của 6 tháng đầu năm 2016 chưa đủ so với kế hoạch, dẫn đến Công ty không đủ kinh phí để chi trả lương, phụ cấp, các khoản đóng BHXH và cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . 

1.3. Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp:

Trong 6 tháng đầu năm 2016 Công ty không tiến hành đầu tư vốn của của Công ty ra ngoài doanh nghiệp.

1.4. Tình hình quản lí tài sản, công nợ phải thu, công nợ phải trả:

Tình hình tài sản và các khoản công nợ của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2016 cụ thể,  như sau:

TT

Nội dung

 

Đầu năm

(Tr.đồng)

 

Tăng trong kỳ

(Tr.đồng)

Giảm trong kỳ

(Tr.đồng)

Dư cuối kỳ

(Tr.đồng)

I

Tài sản cố định

 

 

 

 

1

Nguyên giá

225.894.522.922

22.924.817.000

0

248.819.339.922

2

Khấu hao

24.585.271.554

358.816.700

0

24.944.088.254

II

Nợ phải thu

6.466.714.781

 

1.846.739.865

4.619.974.916

1

Trong đó: Quá hạn

 

 

 

 

III

Nợ phải trả

9.208.812.054

 

2.699.572.649

6.509.239.405

1

Trong đó: Quá hạn

0

0

0

0

 

+ Việc đầu tư mua sắm và thanh lí, quản lí tài sản: Trong 6 tháng đầu năm 2016 Công ty tiến hành sửa chữa một số tuyến tuyến mương, nhà quản lý  với số kinh phí là: 937.427.990 đồng nhằm phục vụ cho việc tưới, tiêu. Các tài sản được quản lí và phục vụ sản xuất theo quy định, mở sổ theo dõi chi tiết từng tài sản.

+ Việc quản lí khấu hao tài sản: Tiến hành trích khấu hao các tài sản theo phương pháp đường thẳng, theo mức qui định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC về việc quản lí và trích khấu hao tài sản cố định. Các tài sản sau khi đã khấu hao đến thời điểm hiện tại không còn đủ điều kiện để trích khấu hao. Công ty đã tiến hành trích vào chi phí hoạt động trong năm, các tài sản đã hết khấu hao và không còn khả năng đưa vào sử dụng,  tiến hành thanh lý tài sản theo đúng quy định.

+ Việc quản lí công nợ phải thu: Trong 6 tháng đầu năm 2016, nợ phải thu của Công ty không có gì biến động lớn so với những năm trước đã giảm với số tiền là: 1.846.739.865 đồng, là do Công ty đã có nhiều những tích cực thu nợ của khách hàng và còn một số khoản nợ phải thu chủ yếu là do các khoản thu hồi tiền lương của CBCNV do chênh lệch của mức lương tối thiều vùng.

     + Việc quản lí công nợ phải trả: Trong 6 tháng đầu năm 2016, Công nợ phải trả của Công ty cũng đã giảm với số tiền: 2.699.572.649 đồng. Công ty cũng đã tích cực trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, nợ CBCNV và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ, không nợ tồn đọng. Ngoài ra, Sở Tài chính đã cấp các khoản kinh phí còn nợ đọng chi XDCB để cho Công ty chi trả cho các nhà thầu.(Không có khoản nợ phải trả nào bất thường).

     2. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn:

 Trong 6 tháng đầu năm 2016 tình hình vốn Chủ sở hữu của Công ty (Vốn khác chủ sở hữu mã số 414 + Nguồn vốn đầu tư XDCB mã số 422)  đầu kỳ là 200.965 triệu đồng và: 223.965 triệu đồng và cuối kỳ là: 223.881 triệu đồng và: 224.378 triệu đồng do Công ty có dự án sửa chữa, Nạo vét kênh dẫn chính vào trạm bơm Hồng Phong, huyện Đông Triều, dự án nạo vét kênh dẫn chính vào trạm bơm Bình Sơn, huyện Đông Triều, dự án: Nạo vét 03 kênh hút Bình Lục, Đạm Thủy, Xuân Sơn đã được Sở Tài chính  phê duyệt. Công ty đã tiến hành chuyển từ nguồn vốn XDCB sang nguồn vốn Chủ sở hữu theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty hoàn thành kế hoạch cấp trên giao, tổng chi phí là 6.573 triệu đồng. Công ty không lỗ vì hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Trong năm đã được UBND tỉnh mới cấp tạm ứng cho Công ty để hoạt động sản xuất kinh doanh chưa cấp đủ số kinh phí chênh lệnh giữa doanh thu và kinh phí bù thu thủy lợi phí.  Do đó Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản chưa phản ánh đầy đủ.

3. Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình Tài chính:

3.1. Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Công ty phục vụ sản xuất và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công ích như tưới, tiêu đạt kết quả như sau:

- Tổng khối lượng thực hiện 3.246,8 ha bằng 52,29% so với kế hoạch và bằng 116,0

 % so với cùng kỳ.

- Chi phí đạt 6.573 triệu đồng đạt  46,1% kế hoạch và bằng 89,9 % so với cùng kỳ, doanh thu đạt  6.573 triệu đồng bằng 100, % kế hoạch.

3.2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, tình hình phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ:

- Đối với tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước: Hoàn thành 100% các sắc thuế phải nộp theo quy định.

- Đối với trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty đã đảm bảo việc trích lập theo đúng quy định, đảm bảo phục vụ tốt công tác khen thưởng phúc lợi của Công ty.

Trong 6 tháng đầu  năm 2016, do đặc thù của Công ty là doanh nghiệp ích, hoạt động không vì chỉ tiêu lợi nhuận. Được Nhà nước cấp kinh phí 100% cho Công ty hoạt động lên Công ty không có lợi nhuận. Do vậy, không có nguồn lợi nhuận để trích lập các quỹ theo quy định. Công ty chỉ thực hiện tạm tính quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 1,5 tháng lương thực tế theo theo xếp hạng năm 2015 của Công ty.

3.5. Tình hình lưu chuyển tiền tệ:

Căn cứ vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty trong 6 tháng đầu năm 2016 thì lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của Công ty đảm bảo. Như vậy có thể nói lượng tiền mặt mà Công ty tạo ra cơ bản đủ đáp ứng các hoạt động sản xuất Công ty.

4. Tình hình chấp hành chế độ, chính sách và pháp luật:

6 tháng đầu năm 2016, Công ty tuân thủ và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về chi trả tiền lương, tiền thưởng BHXH, BHYT, BHTN... cho người lao động, không nợ đọng, nộp đầy đủ các quy như Đền ơn đáp nghĩa, quỹ phòng chống lụt bão, thiên tai, quỹ tài năng trẻ,.... Đảm bảo 100% người lao động được ký hợp đồng và tham gia BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ. Hoàn thành 100% các khoản thuế, phí, khoản Bảo hiểm cho Nhà nước. Thực hiện kê khai và nộp thuế đầy đủ, đúng hạn. Không bị xử phạt về vi phạm hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê, lập báo cáo tài chính đúng niên độ và tuân thủ các chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành. Không bị các cơ quan nhắc nhở về việc tuân thủ chế độ báo cáo bằng văn bản. Ban lãnh đạo Công ty tuân thủ pháp luật, không có trường hợp vi phạm pháp luật, tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn lao động.

5. Kết quả đánh giá và xếp loại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2016:

Căn cứ vào Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về  đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và qaunr lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Công ty tự tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và xếp loại doanh nghiệp của Công ty 6 tháng đầu năm 2016, như sau:

+ Chỉ tiêu 1: Xếp loại A

+ Chỉ tiêu 2: Xếp loại A

+ Chỉ tiêu 3: Xếp loại A

+ Chỉ tiêu 4: Xếp loại A

+ Chỉ tiêu 4: Xếp loại A

+ Xếp loại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2016: Xếp loại A

            Để làm cơ sở giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 Công ty đã tiến hành lập Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều xin báo cáo Sở Tài chính Quảng Ninh nắm được và rất mong nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ để Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ mà UBND tỉnh giao ./.

Công ty xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi gửi:

- Như kính gửi;

- Lưu Công ty.

             GIÁM ĐỐC

 

                                                                                (Đã ký)

 

                      Đặng Văn Tuyên

 

Tin liên quan
Báo cáo tài chính năm 2015 áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả sản xuất năm 2015
Viện KSND thị xã Đông Triều: Làm tốt chức năng thực hành quyền công tố