Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website

Tiêu chuẩn, điều kiện để áp dụng thang lương, bảng lương cho công nhân viên- NLĐ

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỂ ÁP DỤNG HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG MỚI CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN - NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ QUY ĐỊNH CHUYỂN XẾP LƯƠNG TỪ HỆ THỐNG THANG, BẢNG LƯƠNG CŨ SANG HỆ THỐNG THANG, BẢNG LƯƠNG MỚI DO CÔNG TY XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-CT ngày 08/01/2016 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều "V/v ban hành hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương năm 2016".


TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỂ ÁP DỤNG HỆ THỐNG THANG LƯƠNG,

BẢNG LƯƠNG MỚI CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN - NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ

 QUY ĐỊNH CHUYỂN XẾP LƯƠNG TỪ HỆ THỐNG THANG, BẢNG LƯƠNG CŨ

SANG HỆ THỐNG THANG, BẢNG LƯƠNG MỚI DO CÔNG TY XÂY DỰNG

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-CT ngày 08/01/2016 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều "V/v ban hành hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương năm 2016".

                                               

           Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ "Về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương";

           Căn cứ Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội "Về việc Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương;

           Căn cứ Thông báo số 04/SLĐTBXH-LĐTL ngày 05/01/2016 của Sở Lao động Thương binh & Xã hội Quảng Ninh "V/v tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh";

               Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-CT ngày 08/01/2016 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều "Về việc ban hành hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương năm 2016".

             Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều xây dựng các tiêu chuẩn, điều kiện để áp dụng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, chuyển xếp lương mới đối Cán bộ công nhân viên - Người lao động cụ thể, như sau:

 

              A. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỂ ÁP DỤNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG MỚI.

           I. Đối với các chức danh Viên chức quản lý:

           1. Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.

           1.1. Tiêu chuẩn:

           - Tốt nghiệp đại học; có năng lực kinh doanh và quản lý doanh nghiệp; có kinh nghiệp ít nhất 5 (năm) năm trực tiếp làm công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc, ngành, nghề kinh doanh chính hoặc ngành nghề có liên quan đến ngành kinh doanh chính của Công ty.

           - Có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

           - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

           - Không đồng thời là cán bộ trong bộ máy quản lý nhà nước hoặc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - Xã hội hoặc các chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp thành viên.

           - Không thuộc đối tượng bị cấp đảm nhiệm chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

           - Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật về Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm Chủ sở hữu.

           1.2. Điều kiện hưởng lương:

             - Áp dụng Hệ số lương theo Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP.

           - Hệ số lương có 02 bậc.

           - Hết 3 năm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao, không vi phạm chế độ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật, đề nghị Chủ sở hữu nâng bậc lương theo đúng các trình tự, thủ tục quy định.

           - Hết 5 năm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao, không vi phạm chế độ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật, đề nghị Chủ sở hữu bổ nhiệm lại theo đúng các trình tự, thủ tục quy định.

           2. Kiểm soát viên chuyên trách.

           2.1 Tiêu chuẩn:

           - Tốt nghiệp đại học; có chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệp công tác tại Công ty từ 3- 5 năm.

           - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

           2.2. Điều kiện hưởng lương:

             - Áp dụng Hệ số lương theo Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP.

           - Hệ số lương có 02 bậc.

           - Hết 3 năm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao, không vi phạm chế độ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật, đề nghị Chủ sở hữu bổ nhiệm lại theo đúng các trình tự, thủ tục quy định.

              2. Kiểm soát viên không chuyên trách.

           2.1. Tiêu chuẩn:

           - Tốt nghiệp đại học; có chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệp công tác tại Công ty từ 3- 5 năm.

           - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

           2.2 Điều kiện hưởng lương:

           Áp dụng theo quy định tại Khoản 2, Điều 7, Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, theo đó mức lương của Kiểm sát viên không chuyên trách được hưởng bằng 20% mức lương của Phó giám đốc Công ty.

           - Hết 3 năm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao, không vi phạm chế độ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật, đề nghị Chủ sở hữu bổ nhiệm lại theo đúng các trình tự, thủ tục Nhà nước quy định.

           3. Phó Giám đốc Công ty.

           3.1. Tiêu chuẩn:

             - Tốt nghiệp đại học; có năng lực kinh doanh và quản lý doanh nghiệp; có kinh nghiệp ít nhất 3 (ba) năm trực tiếp làm công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc, ngành, nghề kinh doanh chính  hoặc ngành nghề có liên quan đến ngành kinh doanh chính của Công ty.

           - Có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên.

           - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

           3.2. Điều kiện hưởng lương:

             - Áp dụng Hệ số lương theo Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP.

           - Hệ số lương có 02 bậc.

           - Hết 3 năm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được Công ty giao, không vi phạm chế độ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật, đề nghị Chủ tịch Công ty nâng bậc lương theo đúng các trình tự, thủ tục Nhà nước quy định.

           - Hết 5 năm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao, không vi phạm chế độ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật, đề nghị Chủ tịch Công ty bổ nhiệm lại theo đúng các trình tự, thủ tục quy định

           4. Kế toán trưởng.

           4.1. Tiêu chuẩn:

           - Tốt nghiệp đại học; có chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệp, năng lực công tác tại Công ty từ 3- 5 năm.

           - Có chứng chỉ đào tạo kế toán trưởng.

           - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

             4.2. Điều kiện hưởng lương:

             - Áp dụng Hệ số lương theo Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP.

           - Hệ số lương có 02 bậc.

           - Hết 3 năm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được Công ty giao, không vi phạm chế độ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật, đề nghị Chủ tịch Công ty nâng bậc lương theo đúng các trình tự, thủ tục Nhà nước quy định.

           - Hết 5 năm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao, không vi phạm chế độ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật, đề nghị Chủ tịch Công ty bổ nhiệm lại theo đúng các trình tự, thủ tục quy định.

 

           II.         Đối với lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ.

           1. Trưởng phòng và Phó trưởng phòng:

             1.1. Tiêu chuẩn:

             - Tốt nghiệp đại học và tương đương; có chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệp, năng lực công tác tại Công ty từ 3- 5 năm.

.          - Có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

           - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

             1.2. Điều kiện hưởng lương:

             - Chuyên viên, kỹ sư: - Hệ số lương có 08 bậc.

           + Hệ số lương khởi điểm là 1,20, hệ số phụ cấp chứ vụ 0,25 đối với trưởng phòng; 0,15 đối với phó phòng.

           + Hết 3 năm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được Công ty giao, không vi phạm chế độ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật, đề nghị Giám đốc Công ty nâng bậc lương theo đúng các trình tự, thủ tục quy định.

           + Hết 3 năm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao, không vi phạm chế độ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật, đề nghị Giám đốc Công ty bổ nhiệm lại theo đúng các trình tự, thủ tục quy định.

 

           2. Cán bộ công nhân viên các phòng ban Công ty (Ngạch chuyên viên, kỹ sư).

            2.1. Tiêu chuẩn:

             - Tốt nghiệp từ đại học và tương tương trở lên; có chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệp, năng lực công tác.

           - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

             2.2. Điều kiện hưởng lương:

             - Ngạch chuyên viên, kỹ sư:  Hệ số lương có 08 bậc.

           + Hệ số lương khởi điểm là 1,20.

           + Hết 3 năm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được Công ty giao, không vi phạm chế độ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật, đề nghị Giám đốc Công ty nâng bậc lương theo đúng các trình tự, thủ tục quy định.

          

           3. Cán bộ công nhân viên các phòng ban Công ty (Cán sự, kỹ thuật viên).

             3.1. Tiêu chuẩn:

             - Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên; có chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệp, năng lực công tác.

           - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

             3.2. Điều kiện hưởng lương:

             - Ngạch cán sự, kỹ thuật: Hệ số lương có 12 bậc.

           + Hệ số lương khởi điểm là 1,07.

           + Hết 2 năm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được Công ty giao, không vi phạm chế độ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật, đề nghị Giám đốc Công ty nâng bậc lương theo đúng các trình tự, thủ tục quy định.

           4. Lao động bảo vệ, thừa hành, phục vụ.

           *  Bảo vệ Công ty:

             4.1. Tiêu chuẩn:

             - Đã qua đào tạo; có chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệp, năng lực công tác.

           - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

             4.2. Điều kiện hưởng lương:

             - Hệ số lương có 05 bậc.

           + Hệ số lương khởi điểm là 1,07.

           + Hết 2 hoặc 3 năm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được Công ty giao, không vi phạm chế độ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật, đề nghị Giám đốc Công ty nâng bậc lương theo đúng các trình tự, thủ tục quy định.

           *  Nhân viên văn thư Công ty:

             4.3. Tiêu chuẩn:

             - Đã qua đào tạo; có chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệp, năng lực công tác.

           - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

             4.4. Điều kiện hưởng lương:

             - Hệ số lương có 10 bậc.

           + Hệ số lương khởi điểm là 1,07.

           + Hết 2 hoặc 3 năm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được Công ty giao, không vi phạm chế độ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật, đề nghị Giám đốc Công ty nâng bậc lương theo đúng các trình tự, thủ tục quy định.

          

           *.  Nhân viên phục vụ Công ty:

             4.5. Tiêu chuẩn:

             - Đã qua đào tạo; có chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệp, năng lực công tác.

           - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

             4.6. Điều kiện hưởng lương:

             - Hệ số lương có 10 bậc.

           + Hệ số lương khởi điểm là 1,00.

           + Hết 2 hoặc 3 năm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được Công ty giao, không vi phạm chế độ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật, đề nghị Giám đốc Công ty nâng bậc lương theo đúng các trình tự, thủ tục quy định.

             5. Lái xe Công ty..

             5.1. Tiêu chuẩn:

             - Đã qua đào tạo chuyên ngành lái xe hạng B2 trở lên, có kinh nghiệp trong nghề lái xe, năng lực công tác.

           - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

             5.2. Điều kiện hưởng lương:

             - Hệ số lương có 04 bậc.

           + Hệ số lương khởi điểm là 1,10.

           + Hết 3 năm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được Công ty giao, không vi phạm chế độ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật, đề nghị Giám đốc Công ty nâng bậc lương theo đúng các trình tự, thủ tục quy định.

           III. Đối với lao động trực tiếp sản xuất.

              1. Đối với lao động có bằng đại học hoặc tương đương(điều kiện lao động bình thường).

             1.1. Tiêu chuẩn:

             - Tốt nghiệp từ đại học và tương tương trở lên; có chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệp, năng lực công tác.

           - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

             1.2. Điều kiện hưởng lương:

             - Ngạch Chuyên viên, kỹ sư: - Hệ số lương có 08 bậc.

           + Hệ số lương khởi điểm là 1,20.

           + Hết 3 năm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được Công ty giao, không vi phạm chế độ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật, đề nghị Giám đốc Công ty nâng bậc lương theo đúng các trình tự, thủ tục quy định.

 

              2. Đối với lao động có bằng từ trung cấp đến cao đẳng (điều kiện lao động bình thường).

             2.1. Tiêu chuẩn:

                - Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên; có chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệp, năng lực công tác.

           - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

             2.2. Điều kiện hưởng lương:

             - Ngạch cán sự, kỹ thuật: - Hệ số lương có 12 bậc.

           + Hệ số lương khởi điểm là 1,07.

           + Hết 2 năm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được Công ty giao, không vi phạm chế độ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật, đề nghị Giám đốc Công ty nâng bậc lương theo đúng các trình tự, thủ tục quy định.

              3. Đối với lao động trực tiếp sản xuất (đào tạo nghề), trong điều kiện lao động bình thường.

             3.1. Tiêu chuẩn:

             - Đào tạo nghề với chuyên môn phù hợp, năng lực công tác.

           - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

             3.2. Điều kiện hưởng lương:

             - Hưởng lương theo mục lao động trực tiếp sản xuất.

           -  Hệ số lương có 07 bậc.

           + Hệ số lương khởi điểm là 1,07.

           + Hết liên hạn công tác theo từng bậc lương, hoàn thành nhiệm vụ được Công ty giao, không vi phạm chế độ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật, đề nghị Giám đốc Công ty nâng bậc lương theo đúng các trình tự, thủ tục quy định cụ thể, từng bậc như sau:

Số

TT

Bậc lương/Hệ số lương

Thời gian thi

 nâng bậc

Ghi chú

1

Từ bậc 1 lên bậc 2

Đủ 2 năm công tác

 

2

Từ bậc 2 lên bậc 3

Đủ 3 năm công tác

 

3

Từ bậc 3 lên bậc 4

Đủ 4 năm công tác

 

4

Từ bậc 4 lên bậc 5

Đủ 5 năm công tác

 

5

Từ bậc 5 lên bậc 6

Đủ 6 năm công tác

 

6

Từ bậc 6 lên bậc 7

Đủ 7 năm công tác

 

 

 

           - Ngoài ra, đối với Cụm trưởng cụm công trình được hưởng phụ cấp là 0,15 %; Cụm phó cụm công trình được hưởng phụ cấp 0,08 %; thủ quỹ Công ty hưởng phụ cấp 0,08 % (lấy mức lương tối thiểu vùng làm cơ sở).

 

              B. QUY ĐỊNH CHUYỂN XẾP LƯƠNG TỪ HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG CŨ SANG BẢNG LƯƠNG MỚI  DO CÔNG TY XÂY DỰNG.

           I. Đối với Viên chức quản lý:

           - Theo quy định thì hệ số lương của viên chức quản lý, được áp dụng theo Phụ lục I, ban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ lên Công ty không phải xây dựng.

           II. Đối với người lao động trực tiếp sản xuất.

            - Bậc/Hệ số lương của người lao động trực tiếp sản xuất (là công nhân cơ điện), theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định thì có 7 bậc lương, Công ty xây dựng giữ nguyên 7 bậc lương.

           - Bậc/Hệ số lương của người lao động trực tiếp sản xuất (là công nhân nông giang), theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày14/12/2004 của Chính phủ quy định thì có 6 bậc lương, khi chuyển xếp hệ số lương do Công ty xây dựng thì có 7 bậc.   

           - Nguyên tắc: Khi chuyển xếp bậc/ hệ số lương ở bậc nào thì chuyển sang bậc/hệ số lương tương ứng đang hưởng. Trong trường hợp nếu thấp hơn được điều chỉnh bằng bậc/hệ số lương liền kề.

           - Điều kiện: Những người lao động có bậc/hệ số lương được điều chỉnh tăng thêm với điều kiện đã có thời gian đóng bảo biểm xã hội được một nửa thời gian công tác của bậc lương đó trở lên, kéo dài thời gian được thi nâng bậc lương thêm 01 năm.

           (Kèm theo bảng chuyển xếp lương từ hệ thống thang lương, bảng lương cũ sang thang lương, bảng lương mới do Công ty xây dựng, chi tiết của từng Cán bộ công nhân viên - Người lao động có mặt đến thời điểm 31/12/2015).

           Trên đây là toàn bộ nội dung về tiêu chuẩn, điều kiện để áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương mới cho CBCNV- Người lao động kể từ ngày 01/01/2016 và Quy định chuyển xếp lương từ hệ thống thang, bảng lương cũ sang hệ thống thang, bảng lương với do Công ty xây dựng, làm cơ sở để Công ty thực hiện và báo cáo phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Đông Triều ./.

 

 

 

 

 

Tin liên quan
Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương năm 2016
Quyết định áp dụng thang lương, bảng lương phụ cấp lương năm 2016
Trụ sở công ty
Trạm bơm Tân Việt
Sửa chữa trạm bơm
Lòng hồ Khe Che
HN Đánh giá tiến độ thực hiện dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn Bắc Ninh – Uông Bí