Giới thiệu
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tình hình hoạt động
Chức năng nhiệm vụ
Thông tin
Quản lý khai thác công trình
Phòng chống bão lụt
Thủy văn - nguồn nước
Chống hạn, nhiễm mặn
Hoạt động đoàn thể
Thông tin nội bộ
Xây dựng cơ bản
Quản lý kinh tế
Các cụm thủy nông
Cụm thủy nông Bình Sơn
Cụm thủy nông Đạm thủy
Cụm thủy nông Hồng Phong
Cụm thủy nông Tân Việt
Cụm thủy nông Xuân Kim Sơn
Cụm thủy nông Khe Chè
Cụm thủy nông Trại Lốc
Cụm thủy nông Đồng Đò
Cụm thủy nông Bến Châu
Cụm thủy nông Tràng Lương
Cụm thủy nông Hoàng Quế
Cụm thủy nông Hồng Thái Tây
Cụm thủy nông Hồng Thái Đông
Văn bản pháp quy
Văn bản Chính phủ
Văn bản Bộ Nông nghiệp
Văn bản Bộ Tài chính
Văn bản Bộ Xây dựng
Văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản UBND tỉnh
Thông tin công bố
Tài liệu công bố năm 2017
  Liên kết website


UBND TỈNH QUẢNG NINH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

 THUỶ LỢI ĐÔNG TRIỀU

Số:  92/ TB-CT

                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

   Đông Triều, ngày 01 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Về  thay đổi giờ làm việc từ Mùa Đông sang Mùa hè

 

          Căn cứ Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể năm 2017 của Công ty đã được thông qua tại Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017;

                Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty tại buổi họp giao ban ngày 27/3/2017 về việc thay đổi thời gian làm việc đối với toàn thể cán bộ công nhân viên - người lao động trong Công ty.

                Để đảm bảo và đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh hiện nay, Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều thông báo cho toàn thể CBCNV - người lao động về việc thay đổi giờ làm việc từ Mùa đông sang giờ làm việc Mùa hè, cụ thể như sau:

                - Buổi sáng  từ 7 h đến 11 h 30’

                - Buổi chiều từ 13 h  đến 16 h 30’

Thời gian thực hiện từ  01/4/2017 đến 31/10/2017.

                Công ty đề nghị các phòng, các Cụm Thủy nông và toàn thể CBCNV - người lao động nghiêm túc thực hiện Thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- Phòng Kỹ thuật, Kế toán, TC-HC, Kế hoạch;

- Các  cụm thủy nông;

- Lưu Công ty.

    GIÁM ĐỐC

 

 

    Đặng Văn Tuyên

 

(ĐÃ Ký)

 

Tin liên quan
Tiêu chuẩn, điều kiện để áp dụng thang lương, bảng lương cho công nhân viên- NLĐ
Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương năm 2016
Quyết định áp dụng thang lương, bảng lương phụ cấp lương năm 2016
Trụ sở công ty
Trạm bơm Tân Việt
Sửa chữa trạm bơm
Lòng hồ Khe Che
HN Đánh giá tiến độ thực hiện dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn Bắc Ninh – Uông Bí